relacje inwestorskie >

Walne zgromadzenie

WZA

Zarząd spółki Decora S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się 6 czerwca 2022 r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Środzie Wielkopolskiej (63-000), przy ul. Prądzyńskiego 24a.

Pełną treść ogłoszenia wraz z pozostałymi dokumentami prezentujemy w załączeniu.

data i godzina aktualizacji 09.05.2022 | 14:14

typ nazwa dokumentu data aktualizacji
01 Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia 09-05-2022
02 Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem 09-05-2022
03 wniosek Zarządu co do przeznaczenia zysku 09-05-2022
04 Sprawozdanie Rady Nadzorczej Decora S.A. z wyników oceny za rok obrotowy 2021 wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki 09-05-2022
05 Sprawozdanie Rady Nadzorczej Decora S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021 09-05-2022
06 Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach 09-05-2022
07 Informacja o ogólnej liczbie akcji 09-05-2022
08 Klauzula informacyjna przetwarzanie danych osobowych 09-05-2022
09 Formularz głosowania dla pełnomocnika 09-05-2022
10 przykładowy wzór pełnomocnictwa – osoba fizyczna 09-05-2022
11 przykładowy wzór pełnomocnictwa – osoba prawna 09-05-2022
12 DECORA SA sprawozdanie finansowe 2021 09-05-2022
13 DECORA SA sprawozdanie z działalności 2021 09-05-2022
14 DECORA SA sprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania JSF za rok 2021 09-05-2022
15 GK DECORA sprawozdanie finansowe 2021 09-05-2022
16 GK DECORA sprawozdanie z działalności 2021 09-05-2022
17 GK DECORA sprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania SSF za rok 2021 09-05-2022
18 Raport zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej DECORA za rok obrotowy 2021 wraz z Listem Prezesa Zarządu 09-05-2022
19 Zestawienie projektowanych zmian Statutu 09-05-2022
20 STATUT_Decora_SA art. 402 par. 2 zd. 3 K.S.H 09-05-2022