relacje inwestorskie >

Walne zgromadzenie

WZA

Zarząd Spółki Decora S.A. („Spółka”) informuje o wprowadzeniu, w formie autopoprawki, zmian do następujących projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 maja 2020 r. („ZWZA”),:
a) Uchwały nr 18 w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń („Uchwała w Sprawie Polityki Wynagrodzeń”),
b) Uchwały nr 19 w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego („Uchwała w Sprawie Programu Motywacyjnego”),
c) Uchwały nr 20 w sprawie emisji w celu realizacji Programu Motywacyjnego warrantów subskrypcyjnych serii A z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uprawniających do objęcia akcji serii D oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji serii D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki („Uchwała w Sprawie Emisji Warrantów”),
d) Uchwały nr 24 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki („Uchwała w Sprawie Tekstu Jednolitego Statutu Spółki”).

Powyższa autopoprawka do Uchwały w Sprawie Programu Motywacyjnego, Uchwały w Sprawie Emisji Warrantów oraz Uchwały w Sprawie Tekstu Jednolitego Statutu Spółki wynika w szczególności ze zmiany okresu stanowiącego podstawę do weryfikacji spełnienia kryterium ekonomicznego programu motywacyjnego z lat obrotowych 2021-2023 na lata obrotowe 2020-2022. Z kolei zmiana Uchwały w Sprawie Polityki Wynagrodzeń jest konsekwencją uszczegółowienia wybranych zagadnień uregulowanych w projekcie tej polityki.

Treść zmienionej Uchwały w sprawie Polityki Wynagrodzeń, Uchwały w sprawie Programu Motywacyjnego, Uchwały w Sprawie Emisji Warrantów oraz Uchwały w Sprawie Tekstu Jednolitego Statutu Spółki, w trybie obrazującym również możliwość śledzenia wprowadzonych zmian, prezentujemy poniżej, a ww. uchwały w tymże brzmieniu zostaną przedstawione na ZWZA.

Dodatkowo prezentujemy poniżej aktualną treść Formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, uwzględniającą ww. autopoprawkę.

typ nazwa dokumentu data aktualizacji
Kalendarium Zmienione projekty uchwał ZWZA Decora S.A 22-05-2020
Kalendarium Zmienione projekty uchwał ZWZA Decora S.A tryb sledzenia zmian 22-05-2020
Kalendarium Formularz głosowania dla pełnomocnika – ZWZA 2020 – 22.05.2020 (poprawiony) 22-05-2020

Zarząd spółki Decora S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej prezentuje w załączeniu aktualną treść Formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Decora S.A. zwołanego na dzień 29 maja 2020 r., uzupełnioną o tabelę do głosowania przy uchwałach numerach 14 oraz 16.

typ nazwa dokumentu data aktualizacji
Kalendarium 08 formularz głosowania dla pełnomocnika 14-05-2020

Zarząd spółki Decora S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się 29 maja 2020 r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Środzie Wielkopolskiej (63-000), przy ul. Prądzyńskiego 24a.

W trosce o zdrowie i życie wszystkich uczestników Walnego Zgromadzenia, w związku z występującą pandemią oraz możliwymi ograniczeniami prawnymi dotyczącymi osobistego uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, Zarząd rekomenduje akcjonariuszom rozważenie możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Pełną treść ogłoszenia wraz z pozostałymi dokumentami prezentujemy w załączeniu.

data i godzina aktualizacji 27.04.2020 | 12:00

typ nazwa dokumentu data aktualizacji
Kalendarium 01 Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia 27-04-2020
Kalendarium 02 załącznik do ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia dotyczący możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej 27-04-2020
Kalendarium 03 projekty uchwał WZ 27-04-2020
Kalendarium 04 wniosek Zarządu co do przeznaczenia zysku 27-04-2020
Kalendarium 05 sprawozdanie Rady Nadzorczej 27-04-2020
Kalendarium 06 Informacja o ogólnej liczbie akcji 27-04-2020
Kalendarium 07 klauzula informacyjna przetwarzanie danych osobowych 27-04-2020
Kalendarium 08 formularz głosowania dla pełnomocnika 27-04-2020
Kalendarium 09 przykładowy wzór pełnomocnictwa – osoba fizyczna 27-04-2020
Kalendarium 10 przykładowy wzór pełnomocnictwa – osoba prawna 27-04-2020
Kalendarium 11 DECORA SA sprawozdanie finansowe 2019 27-04-2020
Kalendarium 12 DECORA SA sprawozdanie z działalności 2019 27-04-2020
Kalendarium 13 DECORA SA sprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania JSF za rok 2019 27-04-2020
Kalendarium 14 GK DECORA sprawozdanie finansowe 2019 27-04-2020
Kalendarium 15 GK DECORA sprawozdanie z działalności 2019 27-04-2020
Kalendarium 16 GK DECORA sprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania SSF za rok 2019 27-04-2020
Kalendarium 17 list Prezesa Zarządu 27-04-2020