relacje inwestorskie >

Walne zgromadzenie

WZA

Zarząd spółki Decora S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się 1 czerwca 2021 r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Środzie Wielkopolskiej (63-000), przy ul. Prądzyńskiego 24a.

W trosce o zdrowie i życie wszystkich uczestników Walnego Zgromadzenia, w związku z występującą pandemią oraz możliwymi ograniczeniami prawnymi dotyczącymi osobistego uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, Zarząd rekomenduje akcjonariuszom rozważenie możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Pełną treść ogłoszenia wraz z pozostałymi dokumentami prezentujemy w załączeniu.

data i godzina aktualizacji 28.04.2021 | 11:38

typ nazwa dokumentu data aktualizacji
01 Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia 28-04-2021
02 załącznik do ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia dotyczący możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej 28.04.2021
03 Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem 28.04.2021
04 wniosek Zarządu co do przeznaczenia zysku 28.04.2021
05 Sprawozdanie Rady Nadzorczej Decora S.A. z wyników oceny za rok obrotowy 2020 wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki 28.04.2021
06 Sprawozdanie Rady Nadzorczej Decora S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata obrotowe 2019-2020 28.04.2021
07 Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach 28.04.2021
08 Informacja o ogólnej liczbie akcji 28.04.2021
09 Klauzula informacyjna przetwarzanie danych osobowych 28.04.2021
10 Formularz głosowania dla pełnomocnika 28.04.2021
11 przykładowy wzór pełnomocnictwa – osoba fizyczna 28.04.2021
12 przykładowy wzór pełnomocnictwa – osoba prawna 28.04.2021
13 DECORA SA sprawozdanie finansowe 2020 28.04.2021
14 DECORA SA sprawozdanie z działalności 2020 28.04.2021
15 DECORA SA sprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania JSF za rok 2020 28.04.2021
16 GK DECORA sprawozdanie finansowe 2020 28.04.2021
17 GK DECORA sprawozdanie z działalności 2020 28.04.2021
18 GK DECORA sprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania SSF za rok 2020 28.04.2021
19 Raport zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej DECORA za lata 2019-2020 wraz z Listem Prezesa Zarządu 28.04.2021
20 Zestawienie projektowanych zmian Statutu 28.04.2021
21 STATUT_Decora_SA art. 402 par. 2 zd. 3 K.S.H 28.04.2021