relacje inwestorskie >

RAPORTY

Raporty bieżące

Raporty okresowe

Temat:
Korekta raportu bieżącego nr 25/2017 z dnia 13 października 2017 r. w sprawie zbycia akcji emitenta przez członka rady nadzorczej emitenta.                                    

 

Podstawa prawna:
Art. 19. ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

 

Treść raportu:
Zarząd Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej (emitent), informuje o korekcie raportu bieżącego nr 25/2017 z dnia 13 października 2017 r. w sprawie zbycia akcji emitenta przez członka rady nadzorczej emitenta.

Korekta raportu polega na załączeniu do raportu nr 25/2017 z dnia 13 października 2017 r. w sprawie zbycia akcji emitenta przez członka rady nadzorczej emitenta załącznika w postaci wypełnionego formularza powiadomienia o transakcji/ transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR.        
                              
Treść raportu bieżącego nr 25/2017 z dnia 13 października 2017 r. w sprawie zbycia akcji emitenta przez członka rady nadzorczej emitenta pozostaje bez zmian, emitent informacyjnie przekazuje ją poniżej:

Zarząd Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 13 października 2017 r. sporządzonego zgodnie z art. 19 ust. 1 MAR – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku, powziął informację o zbyciu akcji Spółki DECORA S.A. przez członka Rady Nadzorczej emitenta – Pana Andrzeja Tomaszewskiego.

Z przekazanej informacji wynika, iż w/w osoba w dniu 10 października 2017 r. dokonała zbycia 182 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, w cenie 10,15 zł za jedną akcję, oraz w dniu 12 października 2017 r., dokonała zbycia 818 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, w cenie 10,03 zł za jedną akcję.

Ww. transakcje zostały dokonane w trybie sesyjnym na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

typ nazwa dokumentu data aktualizacji
2017-12-05 14:58 | Raport bieżący 25/2017/K

RB 25 2017 K-powiadomienie art.19ust.1 MAR

05-12-2017