relacje inwestorskie >

RAPORTY

Raporty bieżące

Raporty okresowe

Temat

Zbycie znacznego pakietu akcji – zmniejszenie udziału akcjonariusza, posiadającego co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej Decora S.A., poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów              .

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji .

Treść raportu:

Zarząd Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 28 grudnia 2020 roku, sporządzonego w Warszawie w dniu 28 grudnia 2020 roku, zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do organizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.,  działające w imieniu NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego powziął informację, o tym że liczba głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Decora S.A., posiadanych przez NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego spadła poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów.

 

Przyczyną zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Decora S.A. było zbycie akcji Emitenta w dniu 22 grudnia 2020 r. Przed zmianą udziału fundusze inwestycyjne NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego posiadał 527.540 szt. akcji Decora S.A., co stanowiło 5,01% kapitału zakładowego Emitenta, uprawniających do 527.540 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, co stanowiło 5,01% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

 

Według stanu na dzień sporządzenia w/w zawiadomienia tj. na dzień 28 grudnia 2020 roku NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego posiadał 525.360 szt. akcji Emitenta, stanowiących 4,99% kapitału zakładowego Emitenta, uprawniających do 525.360 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, co stanowiło 4,99% ogólnej liczby głosów walnym zgromadzeniu Emitenta.

 

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje do publicznej wiadomości treść w/w zawiadomienia otrzymanego od NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

typ nazwa dokumentu data aktualizacji
2018-09-27 08:26 | Raport bieżący 30/2018 Zawiadomienie_Decora_NN Parasol_20201228 29-12-2020