relacje inwestorskie >

RAPORTY

Raporty bieżące

Raporty okresowe

Temat:
Nabycie znacznego pakietu akcji – przekroczenie przez Akcjonariusza 5% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej Decora S.A.

 

Podstawa prawna:  
Art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

 

Treść:
     Zarząd Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 21 grudnia 2015 roku sporządzonego w Warszawie, zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przez Familiar S.A., SICAV-SIF – spółka prawa Wielkiego Księstwa Luksemburga, zorganizowana w formie societe anonyme, jako spółka inwestycyjna o kapitale zmiennym – specjalistycznego funduszu inwestycyjnego („Fundusz”), powziął informację o tym, że w wyniku nabycia przez Fundusz akcji DECORA S.A., łączna liczba głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta posiadanych przez Fundusz przekroczyła próg 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Decora S.A. Przyczyną zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki Decora S.A. było nabycie przez Fundusz w dniu 11 grudnia 2015r., 120 805 akcji Emitenta. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału wynosiła 507 595 akcji, co stanowiło 4,4907% udziału w kapitale zakładowym Emitenta. Liczba głosów posiadanych przed zmianą udziału wynosiła 507 595 głosów, co stanowiło 4,4907% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Decora S.A.
     Według stanu na dzień sporządzenia ww. zawiadomienia tj. na dzień 21 grudnia 2015 roku Fundusz posiada 628 400 sztuk akcji Decora S.A., stanowiących 5,5594% kapitału zakładowego Emitenta, uprawniających do 628 400 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 5,5594% ogólnej liczby głosów. Z informacji przekazanych przez Fundusz w ww. zawiadomieniu, wynika że nie istnieją podmioty zależne od Funduszu posiadające akcje Emitenta, a także osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy o ofercie.