relacje inwestorskie > spółka >

Zarząd

Spółka

Waldemar Osuch

Prezes Zarządu

Obywatel polski, zatrudniony w Spółce.

Waldemar Osuch posiada wykształcenie wyższe (Politechnika Poznańska – Wydział Budowy Maszyn w zakresie Technologii). Ukończył studia podyplomowe w zakresie Marketingu na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (2001). Uczestnik licznych szkoleń, m.in.  w zakresie      technik negocjacji, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania projektami.

Przebieg kariery zawodowej
od 12.2004 Decora S.A. – Prezes Zarządu
11.1994 – 12.2004 Decora Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej (poprzednik prawny Emitenta) – Dyrektor (pełnił również funkcję Prokurenta Spółki)
08.1994 – 10.1994 Lena Metal Service w Środzie Wielkopolskiej – Szef Działu Sprzedaży
12.1993 – 07.1994 Z.P.M. H. Cegielskiego w Poznaniu – Kierownik Sekcji w Dziale Produkcji
Według złożonego oświadczenia Waldemar Osuch nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

Waldemar Osuch nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie   Ustawy o   Krajowym    Rejestrze Sądowym. Nie pełnił funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie likwidacji.

Waldemar Osuch nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII- XXXVII Kodeksu Karnego oraz art. 585, art. 587 i art. 590-591 Kodeksu Spółek Handlowych.