relacje inwestorskie > spółka >

Zarząd

Spółka

Artur Hibner

Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy

Obywatel polski, zatrudniony w Spółce.

Artur Hibner posiada wykształcenie wyższe (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu – kierunek Zarządzanie i Marketing, specjalność Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw – 1997 rok).

Ukończył również studia podyplomowe o kierunku Finanse i Rachunkowość na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz studia podyplomowe w zakresie Logistyki. Uczestnik licznych szkoleń z zakresu rachunkowości i finansów, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania projektami.

Przebieg kariery zawodowej
od 12.2004 Decora S.A. – Członek Zarządu – Dyrektor Finansowy
07.1997 – 12.2004 Decora Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej (poprzednik prawny Emitenta) – początkowo jako Główny Księgowy, następnie Dyrektor Finansowy – Główny Księgowy
07.1997 – 12.2004 Aquaform Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej – Główny Księgowy, Główny Księgowy – Dyrektor Finansowy
12.1996 – 07.1997 AS Sp. z o.o. w Poznaniu – specjalista ds. handlowych
Według złożonego oświadczenia Artur Hibner nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie pełnił funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie likwidacji.
Artur Hibner nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII- XXXVII Kodeksu Karnego oraz art. 585, art. 587 i art. 590-591 Kodeksu Spółek Handlowych.