relacje inwestorskie > raporty >

Raport nr 22/2012

Raport nr 22/2012

Temat:

Korekta Skonsolidowanego Raportu Rocznego Grupy Kapitałowej Decora za okres 12 miesięcy 2011 roku zakończony w dniu 31.12.2011 roku,

Treść:

Zarząd Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej w związku z przekazaniem do publicznej wiadomości w dniu 20 marca 2012 roku Skonsolidowanego Raportu Rocznego Grupy Kapitałowej Decora za okres 12 miesięcy 2011 roku zakończony w dniu 31.12.2011 roku, niniejszym przekazuje uzupełnienie następujących informacji:

W Sprawozdaniu Zarządu Decora S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Decora zgodnie z treścią §91 ust.6 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Emitent podaje uszczegółowienie informacji tam zawartych w następującym zakresie:

w punkcie I.4   Emitent podaje, iż wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki wyniosło odpowiednio:

•a.     13  tys. PLN za badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Decora  za rok 2011 oraz  9 tys. PLN za przegląd skonsolidowanego śródrocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Decora   za   I półrocze 2011.

•b.    14  tys. PLN za badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Decora  za rok 2010 oraz 10 tys. PLN  za przegląd skonsolidowanego śródrocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Decora  z  I półrocze 2010.

w punkcie I. 11 Emitent dodaje informacje dotyczące wysokości przychodów ze sprzedaży w podziale na grupy produktów:

–  Flooring  ( artykułu służące do wykończenia i dekoracji podłóg)  sprzedaż wyniosła w 2011 roku 217 150 tys. PLN , natomiast w 2010 roku 200.085 tys. PLN

–  Home Fashion ( artykuły służące do wykończenia, dekoracji okien, sufitów i ścian) sprzedaż wyniosła w 2011 roku 84.448 tys. PLN oraz w 2010 roku 63.185 tys. PLN

Ponadto Emitent dodaje informacje dotyczące przychodów ze sprzedaży eksportowej:

– za 2011 rok w kwocie 213 342 tys. PLN w podziale na lokalizacje klientów , która przedstawiała się następująco: Europa Zachodnia 69.709 tys. PLN, Europa Środkowa i Południowa 50.375 tys. PLN, Europa Wschodnia 93.258 tys. PLN

– za 2010 rok kwocie 190.690 tys. PLN w podziale na lokalizacje klientów , która przedstawiała się następująco: Europa Zachodnia 63.541 tys. PLN, Europa Środkowa i Południowa 54.230 tys. PLN, Europa Wschodnia 72.919 tys. PLN

Ponadto Emitent uzupełnia dane dotyczące źródeł zaopatrzenia Spółki w materiały do produkcji, towary i usługi informując, iż dostawcy krajowi stanowili w 2011 roku 55% zakupów ogółem,   dostawcy zagraniczni z pochodzący z terytorium Unii Europejskiej 29% oraz pozostali 16% zakupów ogółem.

Emitent precyzuje również, iż progu 10% poziomu przychodu ze sprzedaży Spółki nie osiągnął obrót z żadnym z odbiorców oraz z żadnym z dostawców Spółki.

w punkcie II.7 Emitent wyjaśnia, iż pozyskane finansowanie zewnętrzne oraz środki własne pokrywają zapotrzebowanie Grupy związane z realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi. W 2012 roku Grupa na  inwestycje planuje przeznaczyć środki w wysokości 5-7 mln PLN.  Planowane inwestycje  związane będą m.in. z uruchomieniem nowej linii produkcyjnej, , zmianą sposobu ogrzewania z olejowego na gazowe. Zostaną one zrealizowane również ze środków własnych oraz posiadanego finansowania zewnętrznego.

w punkcie II.17  Emitent precyzuje, że łączna wartość wszystkich postępowań dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności Spółki lub jednostek od niej zależnych nie osiągnęła progu 10% kapitałów własnych Spółki.

Emitent prostuje ponadto oczywistą pomyłkę pisarską zawartą w punkcie II.17 wyjaśniając, że intencją Spółki było wskazanie, że w 2011 r. nie toczyły się postępowania przed sądem (…) których wartość stanowiłaby co najmniej 10% kapitałów własnych Decora S.A. – jednostki dominującej w Grupie Kapitałowej Decora. Na skutek oczywistej pomyłki słowa „(…) co najmniej 10% kapitałów własnych Jednostki      Dominującej” zostały zastąpione słowami „(…) co najmniej 10% kapitałów własnych Grupy Kapitałowej”.

Emitent prostuje ponadto błąd rachunkowy, który wkradł się do Skonsolidowanego Raportu Rocznego  za 2011 r. oraz Sprawozdania Zarządu, gdzie  wykazane zostało, że Pan Włodzimierz Lesiński posiada 2.723.490 akcji Decora S.A., podczas gdy w rzeczywistości liczba posiadanych przez niego akcji wynosiła 2.724.708 akcji, o wartości nominalnej w PLN 136.235,40, co stanowiło 24,10 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta.

Ponadto w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy Kapitałowej Decora, zgodnie z treścią §91 ust.6 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Emitent podaje, iż w nocie  13. wkradł się błąd rachunkowy, gdyż wykazano błędnie, iż Grupa Kapitałowa w 2011 roku zanotowała przychód ze sprzedaży krajowej w wysokości 86 253 tys. PLN, podczas gdy winno być 88 256 tys. PLN, a także błędnie wskazano przychód ze sprzedaży eksportowej w wysokości 215 345 tys. PLN, podczas, gdy winno być 213.342 tys. PLN.

Powyższe uzupełnienia nie mają wpływu na dane finansowe zawarte w Skonsolidowanym Raporcie Rocznym Grupy Kapitałowej Decora  za 2011 rok. Nie ulegają także zmianie opublikowane wybrane dane finansowe.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

← Powrót