relacje inwestorskie > raporty >

Raport nr 18/2011

Raport nr 18/2011

Zawarcie aneksów do znaczących umów kredytowych

Zarząd DECORA S.A. niniejszym informuje, że w dniu 30 czerwca 2011r. Emitent zawarł z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu aneks nr 14 do umowy o kredyt w rachunku bieżącym i rachunku walutowym nr 1418/034/05 z dnia 25.07.2005 r. wraz z późniejszymi zmianami („Aneks nr 14”).

Na mocy Aneksu nr 14 obniżono stopę odsetek naliczanych według Stawki Bazowej powiększonej o marżę Banku od kwoty wykorzystanego kredytu w PLN z 2,00 punktu procentowego w skali roku do 1,10 punktu procentowego w skali roku, w EUR z 2,50 punktu procentowego w skali roku do 1,60 punktu procentowego w skali roku i w USD z 2,50 punktu procentowego w skali roku do 1,60 punktu procentowego w skali roku, a także ustalono prowizję przygotowawczą za okres kredytowania od dnia 1.07.2011 do dnia 30.06.2012 w wysokości 0,20% kwoty kredytu tj. 44.000 zł, jak również zmieniono zabezpieczenia wierzytelności banku obniżając minimalną wartość zapasów będących przedmiotem zastawu rejestrowego z kwoty 14.500.000 zł do 10.000.000zł oraz zwiększając kwotę hipoteki łącznej kaucyjnej na nieruchomościach Emitenta położonych w Środzie Wielkopolskiej z kwoty 21.850.000 zł do 22.000.000 zł.

Tego samego dnia Emitent zawarł z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu aneks nr 5 do umowy o kredyt inwestycyjny nr K0003166 z dnia 17.05.2007 r. wraz z późniejszymi zmianami („Aneks nr 5”).

Na mocy Aneksu nr 5 obniżono stopę odsetek naliczanych według Stawki Bazowej powiększonej o marżę Banku od kwoty wykorzystanego kredytu w PLN z 2,80 punktu procentowego w skali roku do 1,90 punktu procentowego w skali roku, w EUR z 2,80 punktu procentowego w skali roku do 1,90 punktu procentowego w skali roku i w USD z 2,80 punktu procentowego w skali roku do 1,90 punktu procentowego w skali roku.

Tego samego dnia Emitent zawarł z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu aneks nr 6 do umowy o kredyt inwestycyjny nr K0004060 z dnia 05.11.2007 r. wraz z późniejszymi zmianami („Aneks nr 6”).

Na mocy Aneksu nr 6 obniżono stopę odsetek naliczanych według Stawki Bazowej powiększonej o marżę Banku od kwoty wykorzystanego kredytu w PLN z 2,80 punktu procentowego w skali roku do 1,90 punktu procentowego w skali roku, w EUR z 2,80 punktu procentowego w skali roku do 1,90 punktu procentowego w skali roku i w USD z 2,80 punktu procentowego w skali roku do 1,90 punktu procentowego w skali roku.

Kryterium uznania aneksowanych umów za umowy znaczące w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim stanowi fakt, iż przyznany Emitentowi kredyty będące przedmiotem aneksowanych umów przekraczają 10% kapitałów własnych Emitenta.

← Powrót