relacje inwestorskie > raporty >

Raport nr 17/2013

Raport nr 17/2013

Temat:

Zbycie znacznego pakietu akcji – zmniejszenie udziału akcjonariusza, posiadającego co najmniej 25% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej Decora S.A., poniżej progu  5% ogólnej liczby głosów

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść:

Zarząd Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 23 września 2013 roku, sporządzonego w Couvet w dniu 17 września 2013 roku, zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do organizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przez SANIKU S.A., powziął wiadomość, o tym że łączna liczba głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Decora S.A., posiadanych przez SANIKU S.A. spadła poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów.

Przyczyną zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Decora S.A. było zbycie akcji Emitenta w dniu 17 września 2013 r.

Przed zmianą udziału SANIKU S.A. posiadało łącznie 3.033.295 szt. akcji Decora S.A., co stanowiło 26,84% kapitału zakładowego Emitenta.

Przed zmianą udziału akcje będące w posiadaniu SANIKU S.A. dawały łącznie 3.033.295 głosów na walnym zgromadzeniu Decora S.A., co stanowiło 26,84% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Według stanu na dzień sporządzenia ww. zawiadomienia tj. na dzień 17 września 2013 roku SANIKU S.A. posiadało łącznie 0 sztuk akcji Emitenta, stanowiących 0% kapitału zakładowego DECORA S.A. uprawniających do 0 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, co stanowiło 0% ogólnej liczby głosów.

Z przekazanej informacji wynika także, iż podmioty zależne od SANIKU S.A. nie posiadają akcji spółki DECORA S.A. oraz brak jest osób wymienionych w art. 87 ust.1 pkt 3 lit. c ustawy z dnia  29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

← Powrót