relacje inwestorskie > raporty >

Raport nr 16/2013

Raport nr 16/2013

Temat:

Zbycie znacznego pakietu akcji – zmiana dotychczas posiadanego przez Akcjonariusza udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej Decora S.A. o co najmniej 2%

Podstawa prawna:

Art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacja o zmianie posiadanego udziału ponad 10% głosów

Treść raportu:

Zarząd Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 23 września 2013r. sporządzonego w Couvet (Szwajcaria), zgodnie z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, powziął informację o zbyciu w dniu 17 września 2013 roku 3.033.295 sztuk akcji Spółki DECORA S.A. przez spółkę prawa szwajcarskiego pod firmą SANIKU S.A. z siedzibą w Couvet (Szwajcaria), co spowodowało zmianę dotychczas posiadanego przez SANIKU S.A. udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów w spółce DECORA S.A. o co najmniej 2%. Przed dokonaniem transakcji SANIKU S.A. posiadało 3.033.295 akcji spółki DECORA S.A.  stanowiących łącznie udział 26,84% w kapitale zakładowym spółki DECORA S.A., uprawniających do wykonywania 3.033.295 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki DECORA S.A., co stanowiło 26,84% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki DECORA S.A. Po dokonaniu ww. transakcji SANIKU S.A. aktualnie posiada 0 akcji spółki DECORA S.A. stanowiących łącznie udział 0% w kapitale zakładowym spółki DECORA S.A. oraz uprawniających do wykonywania 0 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki DECORA S.A., co stanowi 0% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki DECORA S.A.

Z przekazanej informacji wynika także, iż podmioty zależne od SANIKU S.A. nie posiadają akcji spółki DECORA S.A. oraz brak jest osób wymienionych w art. 87 ust.1 pkt 3 lit. c ustawy z dnia  29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

← Powrót