relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 7/2022

Raport bieżący 7/2022
Data: 06.05.2022
Godzina: 15:22

Temat:

Informacja o szacunkach wyników za I kwartał 2022 roku.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej (zwanej dalej także „Emitentem”) podaje do publicznej wiadomości wstępne skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej DECORA S.A za I kwartał 2022 roku.

Przychody ze sprzedaży – 142,4 mln PLN wobec 109,7 mln PLN za I kwartał 2021 roku, co stanowi wzrost o 32,7 mln PLN, tj. o 30%;
EBITDA  – 21,7 mln PLN wobec 27,6 mln PLN za I kwartał 2021 roku, co stanowi spadek o 5,9 mln PLN, tj. o 21%
Zysk netto – 15,3 mln PLN  wobec 20,3 mln PLN za I kwartał 2021 roku, co stanowi spadek o 5,0 mln PLN, tj. o 25%.

W Bieżącym okresie sprawozdawczym szacuje się, że nastąpił wzrost skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży o 32,7 mln PLN, tj. o 30%, który jest efektem wzrostu sprzedaży oraz dokonanych w poprzednich miesiącach podwyżek cen.

W Bieżącym okresie sprawozdawczym szacuje się, że nastąpił procentowy spadek skonsolidowanego wyniku brutto ze sprzedaży w stosunku do I kwartału 2021 roku (dalej jako „Porównywalny okres sprawozdawczy”) o 10,0 p.p. Procentowy skonsolidowany wynik brutto ze sprzedaży w Bieżącym okresie sprawozdawczym wynosi 33,0%, a w Porównywalnym okresie sprawozdawczym wyniósł 43,0%. Zmiana jest efektem przede wszystkim negatywnego wpływu istotnie wyższych cen surowców, materiałów, towarów handlowych oraz kosztów energii elektrycznej w I kwartale 2022 r. w porównaniu do I kwartału 2021 roku. Procentowy poziom skonsolidowanego wyniku brutto ze sprzedaży w I kwartale 2021 roku uzyskany był m.in. na skutek sprzedaży zapasów wyrobów gotowych oraz towarów handlowych wytworzonych lub nabytych w 2020 roku po niższych kosztach w porównaniu do I kwartału 2022 roku.

W Bieżącym okresie sprawozdawczym szacuje się, że nastąpił spadek skonsolidowanego EBITDA w stosunku do Porównywalnego okresu sprawozdawczego o 5,9 mln PLN, tj. o 21%. Wartość skonsolidowanego EBITDA w Bieżącym okresie sprawozdawczym wynosi 21,7 mln PLN a w Porównywalnym okresie sprawozdawczym wyniosła 27,6 mln PLN. Zmiana wynika ze spadku kwotowego skonsolidowanego wyniku EBIT w Bieżącym okresie sprawozdawczym, co jest konsekwencją wyżej opisanego spadku procentowego skonsolidowanego wyniku brutto ze sprzedaży oraz wzrostu kosztów sprzedaży (w szczególności kosztów transportu i logistyki) w I kwartale 2022.

W Bieżącym okresie sprawozdawczym szacuje się, że nastąpił spadek skonsolidowanego wyniku netto w stosunku do Porównywalnego okresu sprawozdawczego o 5,0 mln PLN, tj. o 25%. Wartość skonsolidowanego wyniku netto w Bieżącym okresie sprawozdawczym wynosi 15,3 mln PLN a w Porównywalnym okresie sprawozdawczym wyniosła 20,3 mln PLN. Zmiana wynika przede wszystkim ze spadku kwotowego skonsolidowanego wyniku EBIT w Bieżącym okresie sprawozdawczym.

Zarząd Emitenta zastrzega, że powyższe wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DECORA S.A za I kwartał 2022 roku. Wyniki opublikowane w raporcie okresowym za I kwartał 2022 roku mogą więc odbiegać od opublikowanych w niniejszym raporcie bieżącym wyników szacunkowych. Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w skróconym skonsolidowanym raporcie okresowym za   I kwartał 2022 roku, które Emitent zamierza opublikować 13 maja 2022 roku zgodnie z komunikatem zawartym w raporcie bieżącym 1/2022.

← Powrót