relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 7/2016

Raport bieżący 7/2016

Temat:
Zmiana dotychczas posiadanego udziału o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów.

 

Podstawa prawna:  
Art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

Treść:
Zarząd Spółki Decora S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 25 marca 2016 roku, sporządzonego zgodnie z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, powziął informację
o tym, że w wyniku nabycia przez akcjonariusza Włodzimierza Lesińskiego (zwanego dalej: „Akcjonariuszem”) akcji spółki Decora S.A., nastąpiła zmiana dotychczas posiadanego przez niego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Decora S.A. o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów.
Przyczyną zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki Decora S.A. było nabycie przez Akcjonariusza w okresie od 18 do 24 marca 2016r., łącznie 242.361 szt. akcji Emitenta.
Liczba akcji posiadanych przez Akcjonariusza przed zawarciem wskazanych wyżej transakcji nabycia, tj. na dzień 17 marca 2016r. wynosiła 2.746.779 sztuk akcji Decora S.A., stanowiących 24,30% kapitału zakładowego Emitenta, uprawniających do 2.746.779 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 24,30% ogólnej liczby głosów.
Liczba aktualnie posiadanych przez Akcjonariusza akcji, tj. na dzień zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów, wynosi 2.989.140 sztuk akcji Decora S.A., stanowiących 26,44% kapitału zakładowego Emitenta, uprawniających do 2.989.140 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 26,44% ogólnej liczby głosów.
Z informacji przekazanych przez Akcjonariusza wynika, że nie istnieją podmioty zależne od Akcjonariusza posiadające akcje Emitenta, a także osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy o ofercie.

← Powrót