relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 63/2019

Raport bieżący 63/2019
Data: 10.06.2019
Godzina: 18:03

Temat:
Wybór członka Rady Nadzorczej – Hermann Josef Christian

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść: Zarząd DECORA S.A. (dalej: „Spółka” lub „Emitent”), na podstawie §5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim. niniejszym informuje, że w dniu 10 czerwca 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. podjęło uchwałę o powołaniu w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Hermanna Josefa Christiana i  powierzeniu mu funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Z dniem podjęcia uchwały osoba ta stała się członkiem Rady Nadzorczej Spółki.

Pan Hermann-Josef Christian w latach 1965 – 1968  pobierał naukę  w zawodzie pracownika biurowo-administracyjnego w przedsiębiorstwie przemysłowym. Następnie w latach 1974 – 1976  uzyskał Dyplom Państwowy Ekonomista a następnie w latach 1976 – 1978 kontynuował naukę w zawodzie Księgowy Bilansista

Przebieg Kariery Zawodowej

2013 –  2019  Członek Rady Nadzorczej Decora S.A.

1998 – 2007  Prezes Zarządu w spółce Hampex GmbH, Dierdorf

1996 – 2007  Prezes Zarządu w spółce Saniku GmbH, Anhausen

1994 – 2005  Członek Zarządu w spółce Decora S.A., Środa, Polska

1996 – 2006  Członek Zarządu w firmie Dusar Industrie, Środa, Polska

1994 – 2006 Członek Zarządu oraz  w ostatnim czasie Członek Rady Nadzorczej w      firmie Aquaform, Środa, Polska

1992 – 2006  Kierownictwo handlowe w firmie Saniku, Couvet, Szwajcaria

1989 – 2000  Kierownictwo handlowe w firmie Shower Star, Tilburg, Holandia

1994 – 2007  Zwiększenie zakresu odpowiedzialności w firmie Dusar GmbH

1998 – 2007  Dyrektor zarządzający Działy finansowy, kadr, zaopatrzenia, produkcji, logistyki oraz controllingu

1992 – 1997  Dyrektor kierownictwa handlowego

od 1983         Prokura

od 1981         Pełnomocnictwo handlowe

od 1979         Kierownik działu prowadzenia ksiąg finansowych

1979 – 2007  Dusar GmbH Anhausen

1976 – 1979  Kierownik działu księgowości w firmie Ohrem w Hürth

1973 – 1974  Pracownik biurowo-administracyjny w firmie Brigitte Geschenke Hachenburg

1971– 1973  Służba wojskowa

1968– 1971  Pracownik biurowo-administracyjny w firmie Rudolf Giehl Kirburg

Według złożonego oświadczenia Pan Hermann-Josef Christian nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Hermann-Josef Christian nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Hermann-Josef Christian kryteria niezależności wymaganych od Członka Rady Nadzorczej. Pan Hermann-Josef Christian posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego oraz art. 587 i art. 590-591 Kodeksu Spółek Handlowych.

← Powrót