relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 50/2019

Raport bieżący 50/2019
Data: 16.05.2019
Godzina: 15:26

Temat: Ogłoszenie uzupełnionego w trybie art. 401 § 1 Ksh porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: Zarząd Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej (dalej: „Spółka”) informuje o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 10 czerwca 2019 r.

W załączeniu:

• treść ogłoszenia nowego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zmienia się w ten sposób, iż w dotychczasowym porządku obrad (uwzględniającym zmiany określone w raporcie bieżącym nr 48/2019) po punkcie 17 wprowadzony zostaje punkt 18, o treści zaproponowanej przez akcjonariusza Spółki – Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny reprezentowanego przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie, w trybie art. 401 §1 Ksh. Tym samym dotychczasowe punkty 18 i 19 porządku obrad (uwzględniającego zmiany określone w raporcie bieżącym nr 48/2019) stają się odpowiednio punktami 19 i 20 nowego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

• treść projektów uchwał do nowego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z uwzględnieniem treści projektu uchwały zaproponowanego przez akcjonariusza Spółki – Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, reprezentowanego przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie do punktu 18 nowego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, wraz z uzasadnieniem.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.

typ nazwa dokumentu data aktualizacji
2018-09-27 08:26 | Raport bieżący 30/2018

Ogłoszenie_ZWZA_Decora_2019_Projekt_uchwał_ZWZA_2019-16.05

16-05-2019

 

← Powrót