relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 5/2022

Raport bieżący 5/2022
Data: 11.04.2022
Godzina: 18:09

Temat
Zmiana terminu przekazania raportu rocznego za rok 2021 rok

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Na podstawie §80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U.2018.757_ Zarząd Decora S.A. podaje do publicznej wiadomości zmianę terminu przekazania jednostkowego raportu rocznego Spółki za 2021 r. oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej za 2021 r., które zostaną opublikowane w dniu 27 kwietnia 2022 r.

Wcześniej ogłoszony w raporcie bieżącym Spółki nr 1/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r. termin przekazania jednostkowego raportu rocznego Spółki za 2021 r.. oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej za 2021 ustalony był na dzień 14 kwietnia 2022 r.

← Powrót