relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 5/2015

Raport bieżący 5/2015

Temat:
Udzielenie poręczenia przez spółkę zależną Emitenta.

Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Decora S.A. z siedzibą w Środzie Wlkp. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 02 kwietnia 2015 r. uzyskał informację o udzieleniu przez Spółkę zależną Emitenta – ewifoam E. Wicklein GmbH z siedzibą w Kronach (Niemcy) poręczenia za zobowiązania Emitenta wynikające
z Umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/21417/06 („Umowa”) wraz z późniejszymi zmianami, zawartej przez Emitenta z Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie dnia 22 marca 2006r.

Poręczenie dokonane przez spółkę ewifoam E. Wicklein GmbH z siedzibą w Kronach  zostało udzielone do kwoty 48.000.000,00 zł, a łączna kwota poręczonego zobowiązania wynikającego z Umowy wynosi 37.000.000,00 zł. Poręczenie zostało udzielone na okres do dnia 30 czerwca 2016r. Poręczenie zostało udzielone bez wynagrodzenia. Nie określono innych warunków finansowych poręczenia. Poręczyciel ewifoam E. Wicklein GmbH z siedzibą w Kronach jest podmiotem zależnym Emitenta. Wartość poręczenia przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta. Podstawa prawna raportu: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej – informacje bieżące i okresowe.

← Powrót