relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 43/2016

Raport bieżący 43/2016

Temat:
Dane finansowe przedkładające się bezpośrednio na sytuację finansową i wyniki Grupy Kapitałowej Emitenta

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:

W związku z przyjęciem przez DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej (zwanej dalej „Emitentem” lub „Spółką”) Indywidualnych Standardów Raportowania opublikowanych raportem bieżącym numer 39/2016 w dniu 1 lipca 2016 roku Zarząd Spółki informuje, że szacunki uzyskane w trakcie analizy danych finansowych za dwa miesiące (lipiec, sierpień) III kwartału 2016, wykazały wydarzenia będące danymi finansowymi, których zaistnienie przekłada się bezpośrednio na sytuację finansową i wyniki Grupy Kapitałowej Emitenta określone w Części I, Rozdział II pkt. 8 Indywidualnych Standardów Raportowania.

Celem wykazania istotności w/w danych Emitent przyjął szacowane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za dwa miesiące (lipiec, sierpień) III kwartału 2016 roku (dalej, jako „Bieżący okres sprawozdawczy”) w porównaniu ze skonsolidowanymi danymi finansowymi Grupy Kapitałowej Emitenta za III kwartał 2015 roku (dalej, jako „Porównywalny okres sprawozdawczy”).

W Bieżącym okresie sprawozdawczym Zarząd szacuje, że nastąpi zwiększenie (istotna zmiana) skonsolidowanego EBITDA Grupy Kapitałowej Emitenta przekraczająca, o co najmniej 20% oraz o kwotę  2.144 tys. zł. skonsolidowany EBITDA w Porównywalnym okresie sprawozdawczym.

Swoje szacunki Zarząd opiera na wynikach za dwa miesiące (lipiec, sierpień) Bieżącego okresu sprawozdawczego.

Szacunkowy poziom skonsolidowanego EBITDA za dwa miesiące Bieżącego okresu sprawozdawczego wynosi 5.657 tys. zł wobec 3.225 tys. zł w całym Porównywalnym okresie sprawozdawczym. Stanowi to wzrost nominalny o 2.432 tys. zł i jednocześnie o 75%.

Głównymi przyczynami pozytywnej zmiany powyższej wielkości w analizowanych miesiącach III kwartału 2016 roku w stosunku do analogicznych dwóch miesięcy III kwartału 2015 był wzrost przychodów ze sprzedaży o 10%, wzrost kwoty marży brutto o 15% oraz utrzymanie kosztów sprzedaży i zarządu na podobnym poziomie.

Należy również zauważyć, że w III kwartale roku 2015 skonsolidowany wynik finansowy Grupy Kapitałowej Emitenta obciążyły pozostałe koszty operacyjne w kwocie 3.581 tys. zł, na co złożyły się koszty rezerw dotyczące ryzyka związanego z działalnością i restrukturyzacją spółek wschodnich, odpisy na należności, likwidacja oraz odpisy na nierotujące zapasy i inne utworzone rezerwy.

Zarząd Emitenta przewiduje utrzymanie pozytywnych tendencji w zakresie wyników finansowych w miesiącu wrześniu oraz IV kwartale 2016 roku.

Zarząd Emitenta zastrzega, że powyższe wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie trwania Bieżącego okresu sprawozdawczego. Wyniki opublikowane w raporcie kwartalnym za III kwartał 2016 mogą, więc odbiegać od opublikowanych w niniejszym raporcie wyników szacunkowych.

Powyższe informacje zostały uznane przez Zarząd Emitenta za spełniające przesłanki Art. 17 ust. 1 MAR, jako określone w sposób precyzyjny informacje mające charakter cenotwórczy.

 

 

← Powrót