relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 40/2016

Raport bieżący 40/2016

Tytuł: Nabycie znacznego pakietu akcji – przekroczenie przez Akcjonariusza 5% ogólnej liczby głosów

w spółce publicznej Decora S.A.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść komunikatu:

Zarząd Decora S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 06 lipca 2016 otrzymał zawiadomienie od NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”), że stan posiadania akcji Decora S.A. przez wszystkie fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo wzrósł powyżej progu 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

Przyczyną zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy Decora S.A. było nabycie  akcji spółki w   dniu 01 lipca 2016 roku przez subfundusze NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

Przed zmianą udziału fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo posiadały łącznie 560282 akcji spółki Decora S.A., co stanowiło 4,96 % kapitału zakładowego Spółki.

Przed zmianą udziału akcje będące w posiadaniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo dawały łącznie 560282 głosów na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy spółki Decora S.A., co stanowiło 4,96 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Według stanu na dzień przekroczenia, fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo posiadały łącznie 579922 sztuk akcji spółki Decora S.A. co stanowiło 5,13 % kapitału zakładowego Spółki.

Według stanu na dzień przekroczenia, akcje będące w posiadaniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo dawały łącznie 579922 głosów na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy spółki Decora S.A., co stanowiło 5,13% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

← Powrót