relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 34/2020

Raport bieżący 34/2020
Data: 21.12.2020
Godzina: 16:23
Temat:

Informacja o szacunkach wyników za rok 2020

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej _”Spółka”_ informuje, że w związku z zamknięciem księgowym października 2020 i listopada 2020 oraz na podstawie wartości skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży na datę 21 grudnia 2020 roku powziął wiedzę o wstępnych szacunkach wyników za rok obrotowy 2020.

Spółka informuje, że szacunkowa wartość: _i_ przychodów ze sprzedaży za 2020 rok wynosi 367,0 mln zł, _ii_ EBITDA za 2020 rok wynosi 80,0 mln zł oraz _iii_ zysku netto za rok 2020 wynosi 56,0 mln zł. Wskazane wartości dotyczą wyników skonsolidowanych. Powyższe wartości za 2019 rok przedstawiały się następująco: _i_ przychody ze sprzedaży – 306,3 mln zł, _ii_ EBITDA – 44,2 mln zł oraz _iii_ zysk netto – 25,3 mln zł.

Spółka wskazuje, że na ww. szacunki ma wpływ m.in. utrzymujący się wysoki popyt na produkty Spółki, korzystne ceny surowców w okresie trzech kwartałów 2020 roku i korzystny kurs euro.

Zarząd Spółki zwraca jednocześnie uwagę na kilka czynników, które mogą powodować, że trend wynikający z przedstawionych szacunków może się nie utrzymać w przyszłych okresach. Są to: wzrastające ceny surowców przy jednoczesnym ograniczeniu ich dostępności , wzrost opłat za energię elektryczną _tzw. opłata mocowa_, rozprzestrzenianie się i obostrzenia związane z COVID-19.

Spółka wskazuje, że zarówno skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki jak również jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020 będzie przedmiotem badania przez niezależnego biegłego rewidenta, w konsekwencji nie można wykluczyć możliwości zmiany w zakresie wskazanych szacunków. Ewentualne istotne zmiany opublikowanych danych szacunkowych czy nowe okoliczności wpływające na te szacunki zostaną zakomunikowane w odrębnych raportach bieżących.

← Powrót