relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 26/2021

Raport bieżący 26/2021
Data: 17.12.2021
Godzina: 12:23

Temat:

Informacja o szacunkach wyników za rok 2021

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej („Spółka”) informuje, że w związku z zamknięciem księgowym października 2021 i listopada 2021 oraz na podstawie wartości skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży na datę 17 grudnia 2021 roku powziął wiedzę o wstępnych szacunkach wyników za rok obrotowy 2021.

Spółka informuje, że szacunkowa wartość: (i) przychodów ze sprzedaży za 2021 rok wynosi 475,0 mln zł, (ii) EBITDA za 2021 rok wynosi 94,5 mln zł oraz (iii) zysku netto za rok 2021 wynosi  66,5 mln zł. Wskazane wartości dotyczą wyników skonsolidowanych. Powyższe wartości za 2020 rok przedstawiały się następująco: (i) przychody ze sprzedaży – 370,8 mln zł, (ii) EBITDA – 80,4 mln zł oraz (iii) zysk netto – 56,6 mln zł.

Zarząd Emitenta zwraca jednocześnie uwagę, że następuje: wzrost cen surowców i materiałów, przy jednoczesnym pojawieniu się istotnych ograniczeń związanych z ich podażą, istotny wzrost cen energii, wzrost kosztów transportu oraz wzrost presji płacowej ze strony pracowników spowodowanej inflacją. Zarząd jednakże podejmuje działania mające na celu ograniczenie negatywnego wpływu tych czynników na wyniki finansowe, ale obecnie trudno oszacować skalę wpływu i wszystkie czynniki ryzyka związane z tym zagrożeniem m.in. z powodu ograniczonych możliwości przerzucenia na Klientów całości wzrostu kosztów działalności poprzez wzrost ceny oferowanych produktów.

Spółka wskazuje, że zarówno skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki jak również jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021 będzie przedmiotem badania przez niezależnego biegłego rewidenta, w konsekwencji nie można wykluczyć możliwości zmiany w zakresie wskazanych szacunków. Ewentualne istotne zmiany opublikowanych danych szacunkowych czy nowe okoliczności wpływające na te szacunki zostaną zakomunikowane w odrębnych raportach bieżących.

 

← Powrót