relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 23/2022

Raport bieżący 23/2022
Data: 17.08.2022;
Godzina: 12:42

Temat:

Informacja o szacunkach wyników za I półrocze 2022 roku.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej (zwanej dalej także „Emitentem”) podaje do publicznej wiadomości wstępne skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej DECORA S.A za I półrocze 2022 roku.

Przychody ze sprzedaży – 277,7 mln PLN wobec 234,2 mln PLN za I półrocze 2021 roku, co stanowi wzrost o 43,5 mln PLN, tj. o 19%;
EBITDA  – 35,4 mln PLN wobec 55,9 mln PLN za I półrocze 2021 roku, co stanowi spadek o 20,5 mln PLN, tj. o 37%
Zysk netto – 22,8 mln PLN  wobec 40,0 mln PLN za I półrocze 2021 roku, co stanowi spadek o 17,2 mln PLN, tj. o 43%.

W II kwartale 2022 roku (dalej jako „Bieżący okres sprawozdawczy) szacuje się, że nastąpił procentowy spadek skonsolidowanego wyniku brutto ze sprzedaży w stosunku do II kwartału 2021 roku (dalej jako „Porównywalny okres sprawozdawczy”) o 6,1 p.p. Procentowy skonsolidowany wynik brutto ze sprzedaży w Bieżącym okresie sprawozdawczym wynosi 32,3%, a w Porównywalnym okresie sprawozdawczym wyniósł 38,4%. Zmiana jest efektem przede wszystkim negatywnego wpływu istotnie wyższych cen nabycia surowców, materiałów, towarów handlowych oraz kosztów energii elektrycznej w II kwartale 2022 r. w porównaniu do II kwartału 2021 roku.

W Bieżącym okresie sprawozdawczym szacuje się, że nastąpi zwiększenie skonsolidowanych kosztów sprzedaży w stosunku do Porównywalnego okresu sprawozdawczego o 6,4 mln PLN, tj. o 28%, czyli  o 19 p.p. więcej względem wzrostu skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży netto, który wynosi 9%. Wartość skonsolidowanych kosztów sprzedaży w Bieżącym okresie sprawozdawczym wynosi 29,4 mln PLN a w Porównywalnym okresie sprawozdawczym wyniosła 23,0 mln PLN. Zmiana w stosunku do wzrostu skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży netto wynika ze wzrostu kosztów operacyjnych (tj. kosztów transportu, logistyki oraz handlu i marketingu) w Bieżącym okresie sprawozdawczym.

W Bieżącym okresie sprawozdawczym szacuje się, że nastąpił spadek skonsolidowanego EBITDA w stosunku do Porównywalnego okresu sprawozdawczego o 14,6 mln PLN, tj. o 51%. Wartość skonsolidowanego EBITDA w Bieżącym okresie sprawozdawczym wynosi 13,8 mln PLN a w Porównywalnym okresie sprawozdawczym wyniosła 28,3 mln PLN. Zmiana wynika ze spadku kwoty skonsolidowanego wyniku EBIT w Bieżącym okresie sprawozdawczym, co jest konsekwencją wyżej opisanego spadku procentowego skonsolidowanego wyniku brutto ze sprzedaży oraz wzrostu kosztów sprzedaży
w II kwartale 2022.

W Bieżącym okresie sprawozdawczym szacuje się, że nastąpił spadek skonsolidowanego wyniku netto w stosunku do Porównywalnego okresu sprawozdawczego o 12,2 mln PLN, tj. o 62%. Wartość skonsolidowanego wyniku netto w Bieżącym okresie sprawozdawczym wynosi 7,6 mln PLN a w Porównywalnym okresie sprawozdawczym wyniosła 19,8 mln PLN. Zmiana wynika przede wszystkim ze spadku kwoty skonsolidowanego wyniku EBIT w Bieżącym okresie sprawozdawczym.

Zarząd Emitenta zastrzega, że powyższe wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DECORA S.A za I półrocze 2022 roku, które podlegają badaniu przez audytora Emitenta. Wyniki opublikowane w raporcie okresowym za I półrocze 2022 roku mogą więc odbiegać od opublikowanych w niniejszym raporcie bieżącym wyników szacunkowych. Ostateczne wyniki zostaną przedstawione  w skróconym skonsolidowanym raporcie okresowym za I półroczne 2022 roku, które Emitent zamierza opublikować 26 sierpnia 2022 roku zgodnie z komunikatem zawartym w raporcie bieżącym 1/2022.

← Powrót