relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 23/2017

Raport bieżący 23/2017

Temat:
Zmiana Statutu Spółki

 

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

 

Treść:
Zarząd Decora Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej (Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości treść zmiany, dokonanej w Statucie Spółki na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, podjętej w trakcie obrad Zgromadzenia, które odbyło się w dniu 6 września 2017 roku.

 
Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu Spółki i treść dokonanej zmiany:

Dotychczas obowiązująca treść §16 ust. 2 punkt 13/ Statutu Spółki:
„13/ wykonywanie zadań komitetu audytu.”

Zmienione brzmienie §16 ust. 2 punkt 13/ Statutu Spółki:
„13/ powołanie Komitetu Audytu, powoływanie członków Komitetu Audytu spośród członków Rady Nadzorczej, odwoływanie członków Komitetu Audytu, a także powoływanie i odwoływanie Przewodniczącego Komitetu Audytu.”

Jednocześnie Zarząd informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DECORA S.A. uchwałą nr 2 z dnia 6 września 2017 r. przyjęło nowy tekst jednolity Statutu uwzględniający w/w zmianę Statutu.

Pełną treść tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającą dokonaną zmianę prezentujemy
w załączeniu.

O proponowanej zmianie Statutu Spóła informowała w Raporcie bieżącym 19/2017 z dnia 31.07.2017 r.

Zmiany będą obowiązywać z datą zarejestrowania zmian w KRS przez właściwy sąd rejestrowy.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity Dz. U. 2014,poz. 133).

typ nazwa dokumentu data aktualizacji
2017-09-06 16:06 | Raport bieżący 23/2017

Nowa treść tesktu jednolitego Statutu DECORA

06-09-2017

← Powrót