relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 23/2016

Raport bieżący 23/2016

Temat:
Wybór członka Rady Nadzorczej – Andrzej Tomaszewski

 

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść:

Zarząd DECORA S.A. na podstawie §5 ust. 1 pkt 22 w zw. z § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym informuje, że w dniu 27 kwietnia 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DECORA S.A. podjęło uchwałę o powołaniu w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Andrzeja Tomaszewskiego i powierzeniu mu funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Pan Andrzej Tomaszewski posiada wykształcenie wyższe (mgr pedagogiki), ukończył studia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Andrzej Tomaszewski ukończył także Studium Podyplomowe Resocjalizacji. Andrzej Tomaszewski ukończył również Wojewódzki Ośrodek Metodyczny KOIW w Poznaniu oraz kurs z zakresu prawa upadłościowego.
W 2006 roku ukończył Podyplomowe Studium Zarządzania Finansami Osobistymi w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Przebieg kariery zawodowej

od 2008 Przewodniczący Rady Nadzorczej Lena Lighting S.A.
od 2006 Członek Rady Nadzorczej Decora S.A.
od 2004 Członek Rady Nadzorczej Lena Lighting S.A.
od 1991 Własna działalność gospodarcza – Agencja Pośrednictwa Finansowego z siedzibą w Słupi Wielkiej
w 1991 Szkoła Podstawowa w Słupi Wielkiej – Nauczyciel
1989 – 1991 Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Poznaniu – Doradca Metodyczny
1987 – 1989 Kuratorium Oświaty i Wychowania w Poznaniu – Wizytator Metodyk
1987 – 1988 Szkoła Podstawowa w Słupi Wielkiej – Pedagog Środowiskowy
1984 – 1987 Szkoła Podstawowa w Słupi Wielkiej – Dyrektor
1982 – 1984 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Asystent
1980 – 1982 Akademia Rolnicza w Poznaniu – Asystent
1980 ZMPG Stomil Środa z siedzibą w Środzie Wlkp. – Instruktor
1975 – 1976 Średzki Ośrodek Kultury w Środzie Wlkp. – Instruktor

Andrzej Tomaszewski prowadzi własną działalność gospodarczą – Agencję Pośrednictwa Finansowego z siedzibą w Słupi Wielkiej, w zakresie pośrednictwa finansowego i ubezpieczeń, która to działalność nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta.

Ponowne powołanie Pana Andrzeja Tomaszewskiego w skład Rady Nadzorczej związane jest
z wygaśnięciem jego mandatu w związku z zatwierdzeniem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki sprawozdania finansowego za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia przez ww. osobę funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, wszelka inna działalność wykonywana przez Pana Andrzeja Tomaszewskiego poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta. Pan Andrzej Tomaszewski nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani też innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Andrzej Tomaszewski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

← Powrót