relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 20/2022

Raport bieżący 20/2022
Data: 13.06.2022
Godzina: 14:56

Temat

Zawarcie umowy o limit kredytu wielocelowego

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Decora S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej („Emitent”, „Spółka”), na podstawie Części 2, Rozdział I pkt. 3 Indywidualnych Standardów Raportowania opublikowanych raportem bieżącym numer 39/2016 w dniu 1 lipca 2016 r. informuje, że w dniu 13 czerwca 2022 r. Spółka zawarła z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie („Bank”) umowę limitu kredytu wielocelowego („Umowa”).

Na mocy Umowy Bank udzielił limit wykorzystania kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 5.000.000,00 PLN, w ramach których Bank będzie dokonywał na rzecz Emitenta czynności bankowych wskazanych w Umowie, w tym w postaci kredytu w rachunku bieżącym. Limit udzielony jest do 30.06.2025 r.

Oprocentowanie Umowy ustalane jest w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej równej wysokości stawki referencyjnej, powiększonej o marżę Banku, z zastrzeżeniem, że stopa procentowa nie może być niższa niż marża Banku, jak również nie może być niższa niż zero.

Na zabezpieczenie roszczeń Banku z Umowy, Spółka zobowiązana jest złożyć oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego o treści uzgodnionej z Bankiem, na podstawie którego Spółka podda się egzekucji do kwoty odpowiadającej 150% kwoty udzielonego limitu, to jest do kwoty 7.500.000,00 PLN.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

← Powrót