relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 20/2018

Raport bieżący 20/2018
Data: 15.06.2018
Godzina: 15:59

Temat:
Zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności z Raiffeisen Bank Polska S.A. – zmiana zewnętrznego finansowania o znacznej wartości

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Treść raportu:

W związku z przyjęciem przez DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej (zwanej dalej „Emitentem” lub „Spółką”) Indywidualnych Standardów Raportowania opublikowanych raportem bieżącym numer 39/2016 w dniu 1 lipca 2016 roku Zarząd Spółki na podstawie Części 2, Rozdział II pkt. 2 Indywidualnych Standardów Raportowania informuje, że w dniu 15 czerwca 2018 r. Emitent zawarł z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie aneks nr 24 do umowy o limit wierzytelności Nr CRD/L/21417/06 z dnia 22 marca 2006 roku wraz z późniejszymi zmianami (zwany dalej „Aneksem”).

Na mocy Aneksu dzień ostatecznej spłaty limitu, ostatni dzień okresu wykorzystania oraz dzień ostatecznej spłaty produktu obarczonego ryzykiem został zmieniony z dnia 29 czerwca 2018 roku  na dzień 30 czerwca 2020 roku, przy czym ostatni dzień okresu wykorzystania w przypadku kredytu rewolwingowego został zmieniony  z dnia 28 czerwca 2018 roku na dzień 29 czerwca 2020 roku.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że na mocy Aneksu Emitent zobowiązuje się do zawarcia z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie aneksu  do Umowy cesji wierzytelności z umowy ubezpieczenia z dnia 21 lutego 2013 roku, podwyższającego sumę ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych z kwoty 1.750.000,00 Euro do poziomu minimum 14.900.000,00 Złotych, w terminie do dnia 31 lipca 2018 roku.

Pozostałe istotne warunki umowy o limit wierzytelności Nr CRD/L/21417/06 z dnia 22 marca 2006 roku wraz z późniejszymi zmianami, pozostają bez zmian. Warunki umowy nie odbiegają od warunków przyjętych dla tego typu umów.

Wartość przyznanego Emitentowi limitu wierzytelności przekracza 10% kapitałów własnych Grupy Kapitałowej Emitenta w Poprzednim roku obrotowym.

← Powrót