relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 20/2016

Raport bieżący 20/2016

Temat:
Zbycie znacznego pakietu akcji – zmniejszenie udziału akcjonariusza, posiadającego co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej Decora S.A., poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów

 

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

Treść:
Zarząd Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 08 kwietnia 2016 roku, sporządzonego w Warszawie
w dniu  07 kwietnia 2016 roku, zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 2  w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a oraz art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (zwana dalej jako: „Ustawa”), przez BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
z siedzibą w Warszawie, (zwany dalej jako: „BPH TFI”) działający w imieniu własnym oraz jako organ następujących funduszy inwestycyjnych: BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Strategii Akcyjnej, BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja, BPH Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty, (zwane dalej łącznie jako: „Fundusze”), powziął informację, o tym że łączna liczba głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Decora S.A., posiadanych przez BPH TFI spadła poniżej progu 5%.
Przyczyną zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Decora S.A. było dokonanie w dniu 31 marca 2016r. transakcji zbycia akcji Emitenta, która to transakcja została rozliczona w dniu 04 kwietnia 2016 r.

 

Przed zmianą udziału BPH TFI posiadał łącznie 648.861 szt. akcji Decora S.A., co stanowiło 5,74% kapitału zakładowego Emitenta.
Przed zmianą udziału akcje będące w posiadaniu BPH TFI dawały łącznie 648.861 głosów na walnym zgromadzeniu Decora S.A., co stanowiło 5,74% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.
Według stanu na dzień sporządzenia w/w zawiadomienia tj. na dzień 7 kwietnia 2016 roku, BPH TFI posiadał 348.861 sztuk akcji Spółki, stanowiących 3,09% kapitału zakładowego DECORA S.A. uprawniających do 348.861 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, co stanowiło 3,09% ogólnej liczby głosów.
Ponadto w zawiadomieniu wskazano, iż nie istnieją:
1)    podmioty zależne wobec składającego zawiadomienie (w rozumieniu Ustawy), które posiadają akcje Emitenta;
2)    (inne niż Fundusze) fundusze inwestycyjne zarządzane przez BPH TFI, które posiadałyby akcje Emitenta;
3)    osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy.

 

← Powrót