relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 2/2022

Raport bieżący 2/2022
Data: 09.02.2022
Godzina: 11:01

Temat:

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Decora S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 14 lipca 2021 r., działając na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/W, podjął decyzję o opóźnieniu podania do wiadomości publicznej informacji poufnej dotyczącej podjęcia przez Zarząd Emitenta w dniu 14 lipca 2021 roku decyzji o wyrażeniu zgody na realizację przez spółkę zależną Emitenta – AP Plast Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej inwestycji w podłogi winylowe SPC obejmującej w szczególności zakup i budowę linii produkcyjnej dla podłóg winylowych SPC („Inwestycja”).

Szacunkowa, ryczałtowa wartość całej Inwestycji wyniesie kwotę netto 38.500.000 zł.

Inwestycja realizowana będzie przez spółkę zależną Emitenta – AP Plast Sp. z o.o. oraz będzie finansowana ze środków pochodzących z pożyczki udzielonej AP Plast Sp. z o.o. przez Emitenta.

Spółka szacuje, że pierwsze przychody pochodzące z Inwestycji uzyska w III kwartale 2022 roku.

Szczegółowa podstawa prawna:

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. 2014.173.1)

← Powrót