relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 19/2023

Raport bieżący 19/2023
Data: 10.08.2023
Godzina: 13:38

Temat:

Informacja o szacunkach wyników za I półrocze 2023 roku

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej (zwanej dalej także „Emitentem”) podaje do publicznej wiadomości wstępne skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej DECORA S.A za I półrocze 2023 roku.

Przychody ze sprzedaży – 294,7 mln PLN wobec 277,7 mln PLN za I półrocze 2022 roku, co stanowi wzrost o 17,0 mln PLN, tj. o 6%;
EBITDA – 47,1 mln PLN wobec 36,5 mln PLN za I półrocze 2022 roku, co stanowi wzrost o 10,6 mln PLN, tj. o 29%
Zysk netto – 33,4 mln PLN wobec 22,8 mln PLN za I półrocze 2022 roku, co stanowi wzrost o 10,6 mln PLN, tj. o 46%.

W II kwartale 2023 roku (dalej jako „Bieżący okres sprawozdawczy) szacuje się, że nastąpiło zmniejszenie skonsolidowanych kosztów sprzedaży w stosunku do II kwartału 2022 roku (dalej jako „Porównywalny okres sprawozdawczy”) o 4,2 mln PLN, tj. o 14 %, czyli o 19 p.p. mniej względem wzrostu skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży netto, który wynosi 5%. Wartość skonsolidowanych kosztów sprzedaży w Bieżącym okresie sprawozdawczym wynosi 25,2 mln PLN, a w Porównywalnym okresie sprawozdawczym wyniosła 29,4 mln PLN. Zmiana w stosunku do wzrostu skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży netto wynika ze spadku kosztów operacyjnych w Bieżącym okresie sprawozdawczym.

W Bieżącym okresie sprawozdawczym szacuje się, że nastąpi wzrost skonsolidowanego EBITDA w stosunku do Porównywalnego okresu sprawozdawczego o 7,7 mln PLN, tj. o 52%. Wartość skonsolidowanego EBITDA w Bieżącym okresie sprawozdawczym wynosi 22,5 mln PLN, a w Porównywalnym okresie sprawozdawczym wyniosła 14,8 mln PLN. Zmiana wynika ze wzrostu kwoty skonsolidowanego wyniku EBIT w Bieżącym okresie sprawozdawczym, co jest konsekwencją zarówno wzrostu kwoty skonsolidowanego zysku brutto na sprzedaży oraz spadku skonsolidowanych kosztów sprzedaży w II kwartale 2023.

W Bieżącym okresie sprawozdawczym szacuje się, że nastąpił wzrost skonsolidowanych przychodów finansowych ( liczonych per saldo z kosztami finansowymi) w stosunku do Porównywalnego okresu sprawozdawczego o 5,3 mln PLN .Wartość skonsolidowanych przychodów finansowych (liczonych per saldo z kosztami finansowymi) w Bieżącym okresie sprawozdawczym wynosi 2,9 mln zł, a w Porównywalnym okresie sprawozdawczym wyniosła minus 2,4 mln PLN . Zmiana wynika przede wszystkim z dodatniej wyceny na dzień bilansowy 30.06.2023 zobowiązań w walucie obcej (głównie kredytów bankowych).

W Bieżącym okresie sprawozdawczym szacuje się, że nastąpił wzrost skonsolidowanego zysku netto w stosunku do Porównywalnego okresu sprawozdawczego o 9,2 mln PLN, tj. o 121%. Wartość skonsolidowanego zysku netto w Bieżącym okresie sprawozdawczym wynosi 16,8 mln PLN, a w Porównywalnym okresie sprawozdawczym wyniosła 7,6 mln PLN. Zmiana wynika przede wszystkim ze wzrostu kwoty skonsolidowanego wyniku EBIT oraz przychodów finansowych w Bieżącym okresie sprawozdawczym.

Zarząd Emitenta zastrzega, że powyższe wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DECORA S.A za I półrocze 2023 roku, które podlega badaniu przez audytora Emitenta. Wyniki opublikowane w raporcie okresowym za I półrocze 2023 roku mogą więc odbiegać od opublikowanych w niniejszym raporcie bieżącym wyników szacunkowych. Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w skróconym skonsolidowanym raporcie okresowym za I półroczne 2023 roku, które Emitent zamierza opublikować 25 sierpnia 2023 roku zgodnie z komunikatem zawartym w raporcie bieżącym nr 4/2023.

← Powrót