relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 19/2018

Raport bieżący 19/2018
Data: 27.04.2018
Godzina: 16:12

Dane finansowe przedkładające się bezpośrednio na sytuację finansową i wyniki Grupy Kapitałowej Emitenta.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej (zwanej dalej także „Emitentem”) podaje do publicznej wiadomości wstępne skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej DECORA S.A (w PLN) za 1Q 2018 roku:
Przychody ze sprzedaży – 64,2 mln wobec 54,0 mln w 1Q 2017 roku, co stanowi wzrost o 10,2 mln, tj. o 19%;
EBITDA  – 6,2 mln wobec 5,0 mln w 1Q 2017 roku, co stanowi wzrost o 1,2 mln, tj. o 25%;
Zysk netto – 7,2 mln  wobec 3,2 mln w 1Q 2017 roku, co stanowi wzrost o 4,0 mln, tj. o 127%.
 

Zarząd Emitenta zaznacza, że ostateczne wyniki zostaną przedstawione w skróconym skonsolidowanym raporcie okresowym za 1Q 2018 roku, które Emitent zamierza opublikować 11 maja 2018 roku zgodnie z komunikatem zawartym w raporcie bieżącym 01/2018.

Jednocześnie w związku z przyjęciem przez Emitenta Indywidualnych Standardów Raportowania opublikowanych raportem bieżącym numer 39/2016 w dniu 1 lipca 2016 roku, Zarząd Spółki informuje, że szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego za rok 1Q2018 roku wykazały wydarzenia będące danymi finansowymi, których zaistnienie przekłada się bezpośrednio na sytuację finansową i wyniki Grupy Kapitałowej Emitenta określone w Części I, Rozdział II pkt. 9 Indywidualnych Standardów Raportowania.
Celem wykazania istotności w/w danych Emitent przyjął skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za I kwartał 2018 roku (dalej jako „Bieżący okres sprawozdawczy”) w porównaniu ze skonsolidowanymi danymi finansowymi Grupy Kapitałowej Emitenta za I kwartał 2017 roku (dalej jako „Porównywalny okres sprawozdawczy”).

W Bieżącym okresie sprawozdawczym szacuje się, że nastąpi zwiększenie kwotowe skonsolidowanego wyniku brutto ze sprzedaży w stosunku do Porównywalnego okresu sprawozdawczego o 3.586 tys. PLN.

Wartość kwotowa skonsolidowanego wyniku brutto ze sprzedaży w Bieżącym okresie sprawozdawczym wynosi 20.600 tys. PLN a w Porównywalnym okresie sprawozdawczym wyniosła 17.014 tys. PLN. Zmiana wynika ze wzrostu przychodów ze sprzedaży i struktury sprzedaży.

W Bieżącym okresie sprawozdawczym szacuje się, że nastąpi zwiększenie przychodów  finansowych (liczonych per saldo z kosztami finansowymi) w stosunku do Porównywalnego okresu sprawozdawczego o 2.177 tys. PLN. Wartość przychodów finansowych w Bieżącym okresie sprawozdawczym wynosi 2.792 tys. PLN a w Porównywalnym okresie sprawozdawczym wyniosły 615 tys. PLN. Na wzrost przychodów finansowych w 1Q 2018 roku wpłynęły dodatnie różnice kursowe wynikające z ujednolicenia metodologii wyceny aktywów i pasywów  w Grupie Kapitałowej wg kursów średnich NBP.

W Bieżącym okresie sprawozdawczym szacuje się, że nastąpi zwiększenie skonsolidowanego wyniku netto w stosunku do Porównywalnego okresu sprawozdawczego o 4.023 tys. PLN.

Wartość skonsolidowanego wyniku netto w Bieżącym okresie sprawozdawczym wynosi 7.186 tys. PLN a w Porównywalnym okresie sprawozdawczym wyniosła 3.163 tys. PLN. Zmiana wynika ze wzrostów na wszystkich poziomach działalności.

Zarząd Emitenta zastrzega, że powyższe wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania skróconego skonsolidowanego raportu okresowego Grupy Kapitałowej DECORA S.A za 1Q 2018 roku. Wyniki opublikowane w raporcie za 1Q 2018 roku mogą więc odbiegać od opublikowanych w niniejszym raporcie bieżącym wyników szacunkowych.

Powyższe informacje zostały uznane przez Zarząd Emitenta za spełniające przesłanki Art. 17 ust. 1 MAR jako określone w sposób precyzyjny informacje mające charakter cenotwórczy.

← Powrót