relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 19/2017

Raport bieżący 19/2017

Temat:

Proponowana zmiana Statutu Spółki

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

 

Treść:

Zarząd Decora Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej (Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości proponowaną zmianę Statutu Spółki, której dokonanie planowane jest na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 6 września 2017 roku.

 

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu Spółki i treść proponowanych zmian:

Dotychczas obowiązująca treść §16 ust. 2 punkt 13/ Statutu Spółki:

„13/ wykonywanie zadań komitetu audytu.”

Proponowane brzmienie §16 ust. 2 punkt 13/ Statutu Spółki:

„13/ powołanie Komitetu Audytu, powoływanie członków Komitetu Audytu spośród członków Rady Nadzorczej, odwoływanie członków Komitetu Audytu, a także powoływanie i odwoływanie Przewodniczącego Komitetu Audytu.”

Pełną treść tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającą proponowane zmiany  prezentujemy
w załączeniu.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity Dz. U. 2014,poz. 133).

typ nazwa dokumentu data aktualizacji
2017-07-31 15:35 | Raport bieżący 19/2017

Proponowana treść tekstu jednolitego Statutu DECORA

31-07-2017

← Powrót