relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 15/2015

Raport bieżący 15/2015

Temat:
Zakup akcji emitenta przez członka Rady Nadzorczej emitenta.

Podstawa prawna:
Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:
Zarząd Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 23 listopada 2015 r. sporządzonego zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o nabyciu akcji Spółki DECORA S.A. przez członka Rady Nadzorczej emitenta.
Z przekazanej informacji wynika, iż w/w osoba w dniach 16, 17, 18 i 20 listopada 2015r. dokonała zakupu łącznie  14.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej,
w następujących wolumenach i cenach:
•    w dniu 16.11.2015 – 5813 sztuk, w cenie średniej 6,77 zł za jedną akcję
•    w dniu 17.11.2015 – 5347 sztuk, w cenie średniej 6,89 zł za jedną akcję
•    w dniu 18.11.2015 – 1500 sztuk, w cenie średniej 7,01 zł za jedną akcję
•    w dniu 20.11.2015 – 1340 sztuk, w cenie średniej 7,03 zł za jedną akcję

Transakcje zostały dokonane w trybie sesyjnym na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie swoich danych osobowych.

← Powrót