relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 12/2021

Raport bieżący 12/2021
Data: 01.06.2021
Godzina: 16:52

Temat
Informacja o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Decora S.A w dniu 1 czerwca 2021 r. uchwały o wypłacie dywidendy

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Decora S.A. na podstawie §19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Decora S.A. zgodnie z art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych w dniu 1 czerwca 2021 roku podjęło uchwałę w przedmiocie przeznaczenia kwoty w kwocie 21.094.126,00 zł _dwadzieścia jeden milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia sześć złotych 00/100_ stanowiącej część wypracowanego przez Spółkę zysku netto w roku obrotowym 2020, do podziału pomiędzy akcjonariuszy w drodze wypłacenia im dywidendy. Dywidenda zostanie akcjonariuszom wypłacona proporcjonalnie do posiadanych akcji, tj. w wysokości 2,0 zł _dwa złote 00/100_ na jedną akcję.

Zarząd podaje, że dywidendą objętych jest 10.547.063 akcji.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Decora S.A. uchwaliło, że datą ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy _tzw. dzień dywidendy_ jest dzień 11 czerwca 2021 roku, natomiast termin wypłaty ustalonej dywidendy określono na dzień 18 czerwca 2021 r.

← Powrót