relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 09/2024

Raport bieżący 09/2024
Data: 10.06.2024
Godzina: 12:17

Temat:

Wycofanie żądania głosowania grupami

Podstawa prawna:  

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2024 z dnia 23 maja 2024 roku, Zarząd Decora S.A. („Spółka”) informuje, że otrzymał od akcjonariuszy – Zbigniewa Juroszka oraz Fundacji Zbigniewa Juroszka Fundacji Rodzinnej z siedzibą w Katowicach pismo informujące, że wycofują oni żądanie o umieszczenie w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki głosowania grupami. Akcjonariusze wskazali na brak swojego uprawnienia do zgłoszenia takiego żądania.

W konsekwencji powyższego Spółka informuje, że nie będą realizowane następujące punkty porządku obrad wskazane w raporcie bieżącym 7/2024:

17. Powołanie członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami na podstawie art. 385 § 3-9 KSH.

18. Powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna:

§19 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

← Powrót