relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 08/2019

Raport bieżący 08/2019
Data: 29.01.2019
Godzina: 13:20

Temat:
Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 29 stycznia 2019 r., wpłynęło od PKO Parasolowy – fundusz inwestycyjny otwarty z siedzibą w Warszawie – akcjonariusza Spółki (dalej: „Akcjonariusz”), w związku ze zwołanym na dzień 30 stycznia 2019 roku Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki, zgłoszenie Pana Pawła Henryka Ruka na Członka Rady Nadzorczej.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Pan Paweł Henryk Ruka oświadczył, iż spełnia wszelkie kryteria stawiane kandydatom na Członka Rady Nadzorczej przewidziane dla niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki.

Zgłoszenie kandydata przez Akcjonariusza, Curriculum Vitae kandydata oraz oświadczenie kandydata, stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.

typ nazwa dokumentu data aktualizacji
2018-09-27 08:26 | Raport bieżący 30/2018

Zgłoszenie PKO Parasolowy

29-01-2019

2018-09-27 08:26 | Raport bieżący 30/2018

CV Paweł Ruka

29-01-2019

2018-09-27 08:26 | Raport bieżący 30/2018

Oświadczenie Paweł Ruka

29-01-2019

← Powrót