relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 05/2023

Raport bieżący 05/2023
Data: 30.01.2023
Godzina: 18:35

Temat:

Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie przeprowadzenia skupu akcji własnych Spółki oraz ogłoszenie zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Decora S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że działając na podstawie Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Decora S.A. z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych (w brzmieniu uwzględniającym zmiany wynikające z Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Decora S.A. z dnia 8 września 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych oraz Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Decora S.A. z dnia 1 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Decora S.A. z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych („Uchwała Upoważniająca”), podjął w dniu dzisiejszym uchwałę w sprawie przeprowadzenia skupu akcji własnych Spółki („Akcje Własne”, „Uchwała Zarządu”).

Poniżej Zarząd przekazuje informacje dotyczące najistotniejszych zasad realizacji skupu Akcji Własnych określonych w Uchwale Zarządu:

1. Akcje Własne zostaną nabyte za pośrednictwem firmy inwestycyjnej w transakcji lub transakcjach pozasesyjnych, zawieranych poza zorganizowanym systemem obrotu instrumentami finansowymi, przeprowadzanych w drodze publicznego zaproszenia do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych („Oferta Sprzedaży„) przez wszystkich akcjonariuszy Spółki („Zaproszenie„), które w żadnym przypadku nie będzie stanowić: (i) publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art. 72a i kolejnych ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie Publicznej„), ani (ii) oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;

2. łączna liczba Akcji Własnych, jakie Spółka nabędzie w wyniku ogłoszenia Zaproszenia nie przekroczy 96.958 (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji;

3. w przypadku gdy liczba Akcji Własnych zaoferowanych przez akcjonariuszy do nabycia przez Spółkę w odpowiedzi na Zaproszenie będzie wyższa niż łączna liczba Akcji Własnych określona przez Spółkę w ogłoszonym Zaproszeniu, Zarząd dokona proporcjonalnej redukcji Ofert Sprzedaży akcjonariuszy, zaokrąglając liczbę ułamkową Akcji Własnych w dół do najbliższej liczby całkowitej, tak aby łączna liczba Akcji Własnych była równa maksymalnej liczbie Akcji Własnych przeznaczonych do nabycia przez Spółkę, wskazanej przez Spółkę w ogłoszonym Zaproszeniu, przy zachowaniu zasady równego traktowania wszystkich akcjonariuszy. Akcje Własne pozostałe po zastosowaniu powyższego zaokrąglenia (tj. Akcje Własne w liczbie stanowiącej różnicę pomiędzy maksymalną liczbą Akcji Własnych określoną przez Spółkę w ogłoszonym Zaproszeniu, a łączną liczbą Akcji Własnych objętych zredukowanymi i zaokrąglonymi Ofertami Sprzedaży) będą przypisywane po jednej, kolejno, począwszy od największych Ofert Sprzedaży do najmniejszych, aż do całkowitego przypisania Akcji Własnych w liczbie równej wskazanej w Zaproszeniu maksymalnej liczbie Akcji Własnych przeznaczonych do nabycia przez Spółkę, a w przypadku Ofert Sprzedaży na taką samą liczbę Akcji Własnych, Zarząd alokuje Akcje kolejno począwszy od akcjonariusza, który złożył Ofertę Sprzedaży wcześniej;

4. cena po jakiej nabywane będą Akcje Własne wynosi 36,00 zł (trzydzieści sześć złotych) za jedną Akcję Własną i została określona z uwzględnieniem warunków określonych w Uchwale Upoważniającej;

5. łączna kwota przeznaczona do zapłaty przez Spółkę za nabywane Akcje Własne z uwzględnieniem kosztów ich nabycia nie przekroczy 3.600.000,00 zł (trzech milionów sześciuset tysięcy złotych);

6. Akcje Własne zostaną nabyte od akcjonariuszy za wynagrodzeniem wypłaconym ze środków pochodzących z kapitału rezerwowego, utworzonego w tym celu na podstawie Uchwały Upoważniającej, tj. wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy;

7. Akcje Własne są nabywane przez Spółkę w celu realizacji programu motywacyjnego, ustanowionego w Spółce na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 3 z dnia 8 września 2020 roku;

8. skup Akcji Własnych zostanie przeprowadzony, zgodnie z następującym harmonogramem:

a) dzień ogłoszenia Zaproszenia: 30 stycznia 2023r.,

b) dzień rozpoczęcia przyjmowania Ofert Sprzedaży od akcjonariuszy: 1 lutego 2023 r.,

c) dzień zakończenia przyjmowania Ofert Sprzedaży od akcjonariuszy: 10 lutego 2023 r.,

d) przewidywany dzień nabycia Akcji Własnych przez Spółkę: 15 lutego 2023 r.;

9. nabywane przez Spółkę Akcje Własne będą w pełni pokryte;

10. nabywane przez Spółkę Akcje Własne muszą być w pełni zbywalne i wolne od obciążeń, takich jak w szczególności: zastaw zwykły, skarbowy, rejestrowy lub finansowy, zajęcie w postępowaniu egzekucyjnym lub zabezpieczającym, opcja, prawo pierwokupu, prawo pierwszeństwa albo jakiekolwiek inne prawo, obciążenie lub ograniczenie ustanowione na rzecz osób trzecich o charakterze rzeczowym lub obligacyjnym;

11. Zarząd, wedle własnego uznania, kierując się interesem Spółki oraz w granicach oznaczonych w Uchwale Upoważniającej może:

a) zakończyć w każdym czasie nabywanie Akcji Własnych,

b) zrezygnować z nabywania Akcji Własnych w całości lub części,

c) odstąpić w każdym czasie od wykonywania niniejszej uchwały.

W związku z powyższym, w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Zarząd przekazuje Zaproszenie, w którym określone zostały szczegółowe warunki, terminy i zasady przeprowadzenia transakcji nabywania Akcji Własnych, w szczególności warunki i terminy składania Ofert Sprzedaży przez akcjonariuszy, a także zasady i warunki rozliczania transakcji nabycia Akcji Własnych.

typnazwa dokumentudata aktualizacji
2018-09-27 08:26 | Raport bieżący 30/2018Zaproszenie do składania przez Akcjonariuszy ofert zbycia akcji Decora SA_30-01-2023

← Powrót