relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 05/2019

Raport bieżący 05/2019
Data: 10.01.2019
Godzina: 11:41

Temat:
Ogłoszenie uzupełnionego w trybie art. 401 § 1 Ksh porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej (dalej: „Spółka”) informuje o zmianie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 stycznia 2019 r.

W załączeniu:
• treść ogłoszenia nowego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zmienia się w ten sposób, iż do pierwotnego porządku obrad dodaje się punkt 7, a tym samym dotychczasowe punkty od 7 do 13 staja się odpowiednio punktami 8 do 14 porządku obrad
• treść projektów uchwał do nowego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy uwzględniającą treść uchwały do punktu 7 porządku obrad wraz z uzasadnieniem.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.

typ nazwa dokumentu data aktualizacji
2018-09-27 08:26 | Raport bieżący 30/2018

Ogłoszenie_NWZA_Decora_01_2019-10.01

10-01-2019

2018-09-27 08:26 | Raport bieżący 30/2018

Projekty_uchwał_NWZA_2019_Spółki_DECORA_SA-10.01

10-01-2019

← Powrót