relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 05/2018

Raport bieżący 05/2018
Data: 15.03.2018
Godzina: 15:01

Dane finansowe przedkładające się bezpośrednio na sytuację finansową i wyniki Emitenta oraz Grupy Kapitałowej Emitenta.

Podstawa prawna:
Art.   17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej (zwanej dalej także „Emitentem”) podaje do publicznej wiadomości wstępne skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej DECORA S.A (w PLN) za 2017 rok:
Przychody ze sprzedaży – 234,7 mln wobec 208,5 mln w roku 2016, co stanowi wzrost o 26,2 mln, tj. o 13%;
EBITDA  – 21,5 mln wobec 24,4 mln w roku 2016, co stanowi spadek o 2,9 mln, tj. o 12%;
Zysk netto – 15,0 mln  wobec 13,0 mln w roku 2016, co stanowi wzrost o 2,0 mln, tj. o 15%.
Zarząd DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej podaje do publicznej wiadomości wstępne jednostkowe wyniki finansowe Emitenta za 2017 rok (w PLN):
Przychody ze sprzedaży – 220,0 mln wobec 178,6 mln w roku 2016, co stanowi wzrost o 41,4 mln, tj. o 23%;
EBITDA – 21,7 mln wobec 20,6 mln w roku 2016, co stanowi wzrost o 1,1 mln, tj. o 5%;
Zysk netto – 13,7 mln wobec 12,4 mln w roku 2016, co stanowi wzrost o 1,3 mln, tj. o 10%.

Zarząd Emitenta zaznacza, że ostateczne wyniki zostaną przedstawione w skonsolidowanym oraz jednostkowym raporcie rocznym, które Emitent zamierza opublikować 29 marca 2018 roku zgodnie z komunikatem zawartym w raporcie bieżącym 01/2018.

Jednocześnie w związku z przyjęciem przez Emitenta Indywidualnych Standardów Raportowania opublikowanych raportem bieżącym numer 39/2016 w dniu 1 lipca 2016 roku, Zarząd Spółki informuje, że szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego za rok 2017 roku wykazały wydarzenia będące danymi finansowymi, których zaistnienie przekłada się bezpośrednio na sytuację finansową i wyniki Grupy Kapitałowej Emitenta określone w Części I, Rozdział II pkt. 9 Indywidualnych Standardów Raportowania.
Celem wykazania istotności w/w danych Emitent przyjął skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za IV kwartał 2017 roku (dalej jako „Bieżący okres sprawozdawczy”) w porównaniu ze skonsolidowanymi danymi finansowymi Grupy Kapitałowej Emitenta za IV kwartał 2016 roku (dalej jako „Porównywalny okres sprawozdawczy”).
W Bieżącym okresie sprawozdawczym szacuje się, że nastąpi zmniejszenie przychodów  finansowych (liczonych per saldo z kosztami finansowymi) w stosunku do Porównywalnego okresu sprawozdawczego o 2.239 tys. PLN. Wartość przychodów finansowych w Bieżącym okresie sprawozdawczym wynosi 482 tys. PLN a w Porównywalnym okresie sprawozdawczym wyniosły 2.721 tys. PLN. Zmiana wynika z korekty prezentacyjnej w sprawozdaniu z całkowitych dochodów w 2016 roku. Zmniejszono wówczas koszty finansowe o kwotę 2.756 tys. PLN, o którą jednocześnie powiększono koszty w pozycji Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych. Korekta prezentacyjna nie wpływała na poziom zysku przed opodatkowaniem i poziom zysku netto w roku 2016.
Zarząd Emitenta zastrzega, że powyższe wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DECORA S.A oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta za 2017 rok. Wyniki opublikowane w raporcie za 2017 rok mogą więc odbiegać od opublikowanych w niniejszym raporcie bieżącym wyników szacunkowych.
Powyższe informacje zostały uznane przez Zarząd Emitenta za spełniające przesłanki Art. 17 ust. 1 MAR jako określone w sposób precyzyjny informacje mające charakter cenotwórczy.

← Powrót