relacje inwestorskie > raporty >

Raport bieżący 04/2023

Raport bieżący 04/2023
Data: 30.01.2023
Godzina: 11:08

Temat:

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 r.

Podstawa prawna:  

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Na podstawie §80 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 757)  Zarząd Decora S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 r.

Raporty dotyczące 2022 r.

Skonsolidowany raport roczny za 2022 r. oraz jednostkowy raport roczny za 2022 r. –25 kwietnia 2023 r.

Raporty dotyczące 2023 r.

Skonsolidowane raporty kwartalne zwierające skrócone kwartalne sprawozdania finansowe: za I kwartał 2023 r. – 12 maja 2023 r., natomiast za III kwartał 2023 r. – 10 listopada 2023 r.

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2023 r. zwierający skrócone półroczne sprawozdanie finansowe – 25 sierpnia 2023 r. Raport ten opublikowany będzie w formie skróconej, zgodnie z §69 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia.

Zgodnie z §62 ust. 1 oraz ust. 3 ww. rozporządzenia, Emitent informuje, że w raportach skonsolidowanych: kwartalnych i półrocznym, zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Tym samym Emitent nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.


Zgodnie §79 ust. 2 ww. rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała raportów kwartalnych odpowiednio: za IV kwartał 2022 r. oraz za II kwartał 2023 r.

 
Podstawa prawna: §80 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

← Powrót