relacje inwestorskie > raporty >

Skonsolidowany raport półroczny GK Decora za I półrocze 2013

Skonsolidowany raport półroczny GK Decora za I półrocze 2013
typ nazwa dokumentu data aktualizacji
2018-09-27 08:26 | Raport bieżący 30/2018 Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe I półrocze 2013 21-08-2013
2018-09-27 08:26 | Raport bieżący 30/2018 Półroczne sprawozdanie zarządu z działalności I półrocze 2013 21-08-2013
2018-09-27 08:26 | Raport bieżący 30/2018 Raport z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego

sprawozdania finansowego GK Decora z I półrocze 2013

21-08-2013
2018-09-27 08:26 | Raport bieżący 30/2018 Raport z przeglądu skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego Decora S.A. za I półrocze 2013 roku 21-08-2013

← Powrót