relacje inwestorskie > raporty >

Raport skonsolidowany Grupy Kapitałowej Decora za I półrocze 2012 zawierający skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Decora S.A.

Raport skonsolidowany Grupy Kapitałowej Decora za I półrocze 2012 zawierający skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Decora S.A.
typ nazwa dokumentu data aktualizacji
raporty półroczne Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe I półrocze 2012 30-06-2012
raporty półroczne Półroczne sprawozdanie zarządu z działalności I półrocze 2012 roku 30-06-2012
raporty półroczne Raport z przegladu skroconego srodrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 30-06-2012
raporty półroczne Raport z przeglądu skroconego jednostkowego sprawozdania finansowego DECORA S.A. 30-06-2012

← Powrót