relacje inwestorskie > raporty >

Raport nr 9/2012

Raport nr 9/2012

Zestawienie dokonanych zmian w statucie Spółki Decora S.A. będących przedmiotem uchwał ZWZA Spółki w dniu 11 maja 2012r.

Zarząd DECORA SA z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, na podstawie §38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DECORA S.A. uchwałą nr 14 z dnia 11 maja 2012 r. dokonało zmian Statutu Spółki. Treść dotychczas obowiązujących postanowień Statutu oraz treść dokonanych zmian, zawarto w załączniku do niniejszego raportu.
Jednocześnie Zarząd informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DECORA S.A. uchwałą nr 15 z dnia 11 maja 2012 r. przyjęło nowy tekst jednolity Statutu uwzględniający zmiany Statutu przyjęte uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 14 z dnia 11 maja 2012 r. Treść nowego tekstu jednolitego Statutu zawarto w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
§38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…)

typ nazwa dokumentu data aktualizacji
2018-09-27 08:26 | Raport bieżący 30/2018 Zestawienie zmian dokonanych w Statucie Decora S.A. 11-05-2012
2018-09-27 08:26 | Raport bieżący 30/2018 Nowy tekst jednolity Statutu Decora S.A. 11-05-2012

← Powrót