relacje inwestorskie > raporty >

Raport nr 5/2013

Raport nr 5/2013

Temat:

Zbycie znacznego pakietu akcji – zmniejszenie udziału akcjonariusza, posiadającego co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej Decora S.A., poniżej progu  5% ogólnej liczby głosów

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść:

Zarząd Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej informuje, iż na podstawie zawiadomienia sporządzonego w Warszawie w dniu 30 stycznia 2013 roku, zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a) oraz art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. b)  ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do organizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przez AVIVA Investors Poland S.A. działające:

– w imieniu własnym jako podmiot, któremu AVIVA Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zleciło zarządzanie portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych , których jest organem,

a także

– w imieniu i na rzecz AVIVA Investors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego oraz AVIVA Investors Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego [dalej: „Fundusze”],

o tym, że zmniejszył się poziom zaangażowania Funduszy w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Przyczyną zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Decora S.A. było zbycie akcji Emitenta w dniu 25 stycznia 2013 r. (transakcja rozliczona w dniu 30 stycznia 2013 r.).

Przed zmianą udziału Fundusze posiadały łącznie 576.085 szt. akcji Spółki Decora S.A., co stanowiło 5,10% kapitału zakładowego Emitenta, uprawniających do 576.085 głosów, które stanowiły 5,10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Przed zmianą udziału w skład zarządzanych przez AVIVA Investors Poland S.A. portfeli, w skład których wchodzi jeden lub większa ilość instrumentów finansowych, z których AVIVA Investors Poland S.A., jako zarządzający, może w imieniu zleceniodawców wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu Emitenta, wchodziło 576.085 sztuk akcji Spółki Decora S.A., stanowiących 5,10% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do 576.085 głosów, które stanowiły 5,10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Według stanu na dzień sporządzenia w/w zawiadomienia tj. na dzień 30 stycznia 2013 roku Fundusze posiadały łącznie 508.796 szt. akcji Spółki Decora S.A., co stanowiło 4,50% kapitału zakładowego Emitenta, uprawniających do 508.796 głosów, które stanowiły 4,50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Na dzień sporządzenia w/w zawiadomienia tj. na dzień 30 stycznia 2013 roku w skład zarządzanych przez AVIVA Investors Poland S.A. portfeli, w skład których wchodzi jeden lub większa ilość instrumentów finansowych, z których AVIVA Investors Poland S.A., jako zarządzający, może w imieniu zleceniodawców wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu Emitenta, wchodziło  508.796 sztuk akcji Spółki Decora S.A., stanowiących 4,50% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do 508.796 głosów, które stanowiły 4,50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Zawiadomienie otrzymane przez Emitenta nie zawiera informacji, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 4) – 6). W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje do publicznej wiadomości treść w/w zawiadomienia otrzymanego od AVIVA Investors Poland S.A.

← Powrót