relacje inwestorskie > raporty >

Raport nr 4/2013

Raport nr 4/2013

Temat:

Zbycie znacznego pakietu akcji – zmniejszenie udziału akcjonariusza, posiadającego co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej Decora S.A., poniżej progu  5% ogólnej liczby głosów

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść:

Zarząd Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 22 stycznia 2013 roku, sporządzonego w Warszawie w dniu 21 stycznia 2013 roku, zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do organizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające w imieniu zarządzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych, powziął informację od PKO Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. działającego w imieniu zarządzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych, o tym że liczba głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Decora S.A., posiadanych przez fundusze zarządzane przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. spadła poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów.

Przyczyną zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Decora S.A. było zbycie akcji Emitenta w dniu 16 stycznia 2013 r.

Przed zmianą udziału fundusze inwestycyjne zarządzane przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiadały 567.549 szt. akcji Decora S.A., co stanowiło 5,02% kapitału zakładowego Emitenta.

Przed zmianą udziału akcje będące w posiadaniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. dawały 567.549 głosów na walnym zgromadzeniu Decora S.A., co stanowiło 5,02% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Po powołanej wyżej zmianie udziału, według stanu na dzień sporządzenia w/w zawiadomienia tj. na dzień 21 stycznia 2013 roku fundusze inwestycyjne zarządzane przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiadały 548.611 sztuk akcji Emitenta, stanowiących 4,85% kapitału zakładowego DECORA S.A. uprawniających do 548.611 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, co stanowiło 4,85% ogólnej liczby głosów

Zawiadomienie otrzymane przez Emitenta nie zawiera informacji, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 4) – 6). W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje do publicznej wiadomości treść w/w zawiadomienia otrzymanego od PKO Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

← Powrót