relacje inwestorskie > raporty >

Raport nr 3/2013

Raport nr 3/2013

Temat:

Zbycie znacznego pakietu akcji – zmniejszenie udziału akcjonariusza, posiadającego co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej Decora S.A., poniżej progu  5% ogólnej liczby głosów

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

  Treść:

Zarząd Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 21 stycznia 2013 roku, sporządzonego w Warszawie w dniu 15 stycznia 2013 roku, zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do organizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające w imieniu zarządzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych, powziął informację od ING Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. działającego w imieniu zarządzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych, o tym że łączna liczba głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Decora S.A., posiadanych łącznie przez wszystkie fundusze ING spadła poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów.

Przyczyną zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Decora S.A. było zbycie akcji Emitenta w dniu 11 stycznia 2013 r.

Przed zmianą udziału fundusze inwestycyjne zarządzane przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiadały łącznie 588.190 szt. akcji Decora S.A., co stanowiło 5,20% kapitału zakładowego Emitenta.

Przed zmianą udziału akcje będące w posiadaniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. dawały łącznie 588.190 głosów na walnym zgromadzeniu Decora S.A., co stanowiło 5,20% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Według stanu na dzień sporządzenia w/w zawiadomienia tj. na dzień 15 stycznia 2013 roku fundusze inwestycyjne zarządzane przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiadały łącznie 523.190 sztuk akcji Emitenta, stanowiących 4,63% kapitału zakładowego DECORA S.A. uprawniających do 523.190 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, co stanowiło 4,63% ogólnej liczby głosów

Zawiadomienie otrzymane przez Emitenta nie zawiera informacji, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 4) – 6). W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje do publicznej wiadomości treść w/w zawiadomienia otrzymanego od ING Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

← Powrót