relacje inwestorskie > raporty >

Raport nr 24/2010

Raport nr 24/2010

Nabycie znacznego pakietu akcji – przekroczenie przez Akcjonariusza 5% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej Decora S.A.

Zarząd Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 6 października 2010r., sporządzonego w Warszawie, zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., powziął informację od ING Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., działającego w imieniu zarządzanych przez nie funduszy inwestycyjnych, o tym że w wyniku nabycia przez ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty akcji Decora S.A., łączna liczba głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta posiadanych przez wszystkie fundusze inwestycyjne zarządzane przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. wzrosła powyżej progu 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Decora S.A.

Przyczyną zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Decora S.A. było nabycie akcji Emitenta w dniu 29 września 2010 r. Przed zmianą udziału fundusze inwestycyjne zarządzane przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiadały łącznie 559.434 szt. akcji Decora S.A., co stanowiło 4,95 % kapitału zakładowego Emitenta.

Przed zmianą udziału akcje będące w posiadaniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. dawały łącznie 559.434 głosów na walnym zgromadzeniu Decora S.A., co stanowiło 4,95 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Według stanu na dzień sporządzenia w/w zawiadomienia fundusze inwestycyjne zarządzane przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiadały łącznie 628,204 szt. akcji Decora S.A., co stanowi 5,56 % kapitału zakładowego Emitenta.

Według stanu na dzień sporządzenia w/w zawiadomienia akcje będące w posiadaniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. dawały łącznie 628.204 głosów na walnym zgromadzeniu Decora S.A., co stanowi 5,65 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Zawiadomienie otrzymane przez Emitenta nie zawiera informacji, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 4) – 6)
W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje do publicznej wiadomości treść w/w zawiadomienia otrzymanego od ING Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

← Powrót