relacje inwestorskie > raporty >

Raport nr 23/2010

Raport nr 23/2010

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2010 r. zawierającego skrócone półroczne sprawozdanie finansowe.

Zarząd DECORA S.A. z siedziba w Środzie Wielkopolskiej, na podstawie §103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2010 z dnia 21 stycznia 2010, niniejszym informuje, że przyspieszeniu ulega termin publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2010 r. zawierającego skrócone półroczne sprawozdanie finansowe.

Publikacja w/w raportu nastąpi w dniu 24 sierpnia 2010 roku, a nie jak wcześniej informowano 31 sierpnia 2010 roku.

← Powrót