relacje inwestorskie > raporty >

Raport nr 22/2010

Raport nr 22/2010

Zawarcie aneksów do znaczących umów kredytowych

Zarząd DECORA S.A. niniejszym informuje, że w dniu 18 czerwca 2010r. Emitent zawarł z Bankiem BZ WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu aneks nr 11 do umowy o kredyt w rachunku bieżącym i rachunku walutowym nr 1418/034/05 z dnia 25.07.2005r. („Aneks”). Wśród istotnych warunków Aneksu wskazać należy, iż na jego mocy przedłużono termin spłaty kredytu do dnia 30.06.2011. Aneksem określono wysokość kwoty kredytu do kwoty 22.000.000 PLN przez cały okres kredytowania. Aneksem obniżono także stawkę odsetek od wykorzystanego kredytu.

Aneksem obciążono również na Emitenta prowizją przygotowawczą za okres kredytowania od dnia 1.07.2010 do 30.06.2011.
Aneksem zmieniono także zabezpieczenia spłaty kredytu poprzez zmniejszenie wartości zastawu rejestrowego na zapasach Emitenta do kwoty nie mniejszej niż 14.500.000 PLN oraz zwiększono łączną wartość wierzytelności objętych cesją na rzecz Banku do kwoty 25.000.000.
Tego samego dnia Emitent zawarł stosowne aneksy do umów zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych chociażby jego skład był zmienny (Aneks nr 5) oraz do umowy przelewy wierzytelności z dnia 29.06.2009r. (aneks nr 1) na warunkach zgodnych z postanowieniami Aneksu.

Nadto Zarząd DECORA S.A. informuje, że w dniu 18 czerwca 2010r. Emitent zawarł z Bankiem BZ WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu aneks nr 4 do umowy o kredyt inwestycyjny nr K0003166 z dnia 17.05.2007 z późniejszymi zmianami („Aneks nr 4”). Jako istotne warunki mocy Aneksu nr 4 wskazać należy, iż na jego mocy określono dzień spłaty kredytu na 31.05.2017. Aneksem nr 4 zwiększono także stawkę odsetek od wykorzystanego kredytu.

Nadto Zarząd DECORA S.A. informuje, że w dniu 18 czerwca 2010r. Emitent zawarł z Bankiem BZ WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu aneks nr 5 do umowy o kredyt inwestycyjny nr K0004060 z dnia 5.11.2007 z późniejszymi zmianami („Aneks nr 5”). Jako istotne warunki mocy Aneksu nr 5 wskazać należy, iż na jego mocy określono dzień spłaty kredytu na 31.08.2015. Aneksem nr 4 zmniejszono także stawkę odsetek od wykorzystanego kredytu.

Nadto Zarząd DECORA S.A. informuje, że w dniu 18 czerwca 2010r. Emitent zawarł z Bankiem BZ WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu aneks nr 2 do umowy o rewolwingowy kredyt obrotowy nr K0006650 z dnia 23.06.2009 („Aneks nr 2”). Jako istotne warunki mocy Aneksu nr 2 wskazać należy, iż na jego mocy określono wcześniejszy dzień spłaty kredytu tj. 14.01.2011. Aneksem nr 2 zmniejszono także kwotę kredytu do kwoty 20.000.000 PLN. Na mocy Aneksu nr 2 zmniejszono wartość zabezpieczenia w postaci hipoteki kaucyjnej łącznej do kwoty 19.000.000 PLN na nieruchmosćiiach położonych w Środzie Wielkopolskiej wpisanych w KW 11530 i KW 41884 a także zmniejszono wartość hipoteki kaucyjnej do sumy najwyższej 1.000.000 na nieruchomości położonej w Lipkach Wielkich wpisanej w KW GW1G/00073035/0., zmieniono wartość kaucji pieniężnej.

Tego samego dnia Emitent zawarł stosowne aneksy do umowy o ustanowieniu kaucji z dnia 23.06.2009 (aneks nr 2) oraz do umowy o ustanowieniu kaucji z dnia 23.12.2009 (aneks nr 1), a także złożył stosowne oświadczenie o ustanowieniu hipoteki, i to wszystko na warunkach określonych w Aneksie nr 2.

Kryterium uznania aneksowanych umów za umowy znaczące w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim stanowi fakt, iż kwoty przyznanych Emitentowi kredytów, których dotyczą aneksy przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

← Powrót