relacje inwestorskie > raporty >

Raport nr 21/2012

Raport nr 21/2012

Temat:

Korekta Raportu rocznego Decora S.A. za okres 12 miesięcy 2011 roku zakończony w dniu 31.12.2011 roku

Treść:

Zarząd Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej w związku z przekazaniem do publicznej wiadomości w dniu 20 marca 2012 roku Raportu rocznego Decora S.A. za okres 12 miesięcy 2011 roku zakończony w dniu 31.12.2011 roku, niniejszym przekazuje uzupełnienie następujących informacji:

W Sprawozdaniu Zarządu Decora S.A. z działalności zgodnie z treścią §91 ust.6 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Emitent podaje uszczegółowienie informacji tam zawartych w następującym zakresie:

w punkcie I.4   Emitent podaje, iż wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki wyniosło odpowiednio:

a.     22 tys. PLN + VAT  za badanie jednostkowego sprawozdania finansowego Decora S.A. za rok 2011 oraz 13 tys. PLN + VAT  za przegląd śródrocznego sprawozdania finansowego Decora S.A. za I półrocze 2011,

•b.    23 tys. PLN + VAT za badanie jednostkowego sprawozdania finansowego Decora S.A. za rok 2010 oraz 14 tys. PLN za przegląd śródrocznego sprawozdania finansowego Decora S.A. za I półrocze 2010,

w punkcie I. 11 Emitent dodaje informacje dotyczące wysokości przychodów ze sprzedaży w podziale na grupy produktów:

–  Flooring  ( artykułu służące do wykończenia i dekoracji podłóg)   wyniosła w 2011 roku 149.411 tys. PLN , natomiast w 2010 roku 127.393  tys. PLN

–  Home Fashion ( artykuły służące do wykończenia, dekoracji okien, sufitów i ścian) wyniosła w 2011 roku 64.055 tys. PLN oraz w 2010 roku 57.235 tys. PLN

Ponadto Emitent dodaje informacje dotyczące przychodów ze sprzedaży eksportowej:

– za 2011 rok w kwocie 127.212 tys. PLN w podziale na lokalizacje klientów, która przedstawiała się następująco: Europa Zachodnia 24.596 tys. PLN, Europa Środkowa i Południowa 42.734 tys. PLN, Europa Wschodnia 59.882 tys. PLN

– za 2010 rok w kwocie 112.048 tys. PLN, w podziale na lokalizacje klientów, która przedstawiała się następująco: :  Europa Zachodnia 19.686 tys. PLN, Europa Środkowa i Południowa 41.393 tys. PLN, Europa Wschodnia 50.969. PLN

Ponadto Emitent uzupełnia dane dotyczące źródeł zaopatrzenia Spółki w materiały do produkcji, towary i usługi informując, iż dostawcy krajowi stanowili w 2011 roku 58% zakupów ogółem,   dostawcy zagraniczni z pochodzący z terytorium Unii Europejskiej 26% oraz pozostali 16% zakupów ogółem.

Emitent precyzuje również, iż progu 10% poziomu przychodu ze sprzedaży Spółki nie osiągnął obrót z żadnym z odbiorców oraz z żadnym z dostawców Spółki.

w punkcie II.7 Emitent wyjaśnia, iż pozyskane finansowanie zewnętrzne oraz środki własne pokrywają zapotrzebowanie spółki związane z realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi. W 2012 roku Spółka na inwestycje planuje przeznaczyć środki w wysokości 5-7 mln PLN.  Planowane inwestycje  związane będą m.in. z uruchomieniem nowej linii produkcyjnej, wymianą ogrzewania z olejowego na gazowe. Zostaną one zrealizowane również ze środków własnych oraz posiadanego finansowania zewnętrznego.

w punkcie II.16 Emitent precyzuje, że łączna wartość wszystkich postępowań dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności Spółki nie osiągnęła progu 10% kapitałów własnych Decora S.A.

Emitent prostuje ponadto błąd rachunkowy, który wkradł się do  Raportu rocznego Decora S.A.  za 2011 r., gdzie wykazane zostało, że Pan Włodzimierz Lesiński posiada 2.723.490 akcji Decora S.A., podczas, gdy w rzeczywistości liczba posiadanych przez niego akcji wynosiła 2.724.708 akcji, o wartości nominalnej w PLN 136.235,40, co stanowiło 24,10 % udziału w kapitale zakładowym Decora S.A.

Powyższe uzupełnienia nie mają wpływu na dane finansowe zawarte  Raporcie Rocznym  Decora S.A. za 2011 rok. Nie ulegają także zmianie opublikowane wybrane dane finansowe.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

← Powrót